SFS 2017:626 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

170626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 17 a och 17 c §§ lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithand-

skar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-
varor och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av
åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581) och 19 § lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller fel-
aktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller
för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och ut-

försel av barnpornografi,

1 Prop. 2016/17:169, bet. 2016/17:SkU33, rskr. 2016/17:325.

2 Senaste lydelse 2017:426.

SFS 2017:626

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:626

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinförsel av cigaretter,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av spräng-
ämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,

16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor.

17 a §

3

Varor som avses i 3 § 1–7, 9, 12, 13 och 16, och som har omhänder-

tagits enligt 17 §, får inte lämnas ut om

1. en sådan vara enligt lag eller annan författning inte får föras in i eller ut

ur landet, eller

2. ett särskilt föreskrivet villkor för att varan ska få föras in i eller ut ur lan-

det inte är uppfyllt.

Om förutsättningarna i första stycket 2 inte är uppfyllda ska den som för in

eller för ut varan, eller varans ägare, ges möjlighet att uppfylla förutsättning-
arna eller, vid införsel, att återutföra varan.

17 c §

4

Tullverket får besluta att varor som avses i 3 § 1–7, 9, 12, 13 och 16,

och som har omhändertagits enligt 17 §, ska förklaras förverkade om ett be-
slut enligt 17 a § att en sådan vara inte får lämnas ut har fått laga kraft och
ägaren, eller den som för in eller för ut varan, inte har uppfyllt förutsättning-
arna för in- eller utförseln eller, vid införsel, återutfört varan inom en månad
från den dag då beslutet fick laga kraft.

Tullverket får även besluta att en vara som avses i första stycket ska förver-

kas om ett tidigare beslut om omhändertagande har upphävts enligt 17 b § och

1. ägaren inte har gjort anspråk på varan inom tre månader från den dag då

beslutet om att varan inte får lämnas ut upphävdes, eller

2. ägaren, om han har gjort sådant anspråk, inte har hämtat varan inom tre

månader från den dag då anspråket framställdes.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket medge en förlängning av de tids-

frister som anges i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:811.

4 Senaste lydelse 2003:811.