SFS 2017:628 Förordning om statsbidrag till kulturarvsarbete

170628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kulturarvsarbete;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till arbetslivs-

museer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga

om 14 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

�ndamålet med bidraget

2 §

Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i

kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas för särskilda insatser som

syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

4 §

Bidrag får lämnas till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella

kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla fysiska och im-
materiella kulturhistoriska värden.

5 §

Bidrag får endast lämnas till juridiska personer. En ideell organisation

som får bidrag ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering.

6 §

Bidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skat-

ter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

�rendenas handläggning

7 §

Riksantikvarieämbetet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

SFS 2017:628

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:628

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikvarie-

ämbetet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndig-
heten behöver för att kunna pröva ansökan.

Redovisning

9 §

Den som har beviljats bidrag enligt denna förordning ska till Riks-

antikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har
uppnåtts.

�&terbetalning och återkrav

10 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses

i 9 §.

11 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Riksantikvarie-

ämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

12 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis

avstå från ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt
12 §.

Bemyndigande

14 §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

15 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:920) om bidrag till

arbetslivsmuseer.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)