SFS 2017:629 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

170629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen

(1988:950)

2

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 9 kap., av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnads-

minnen och kyrkliga kulturminnen, om utförsel och återlämnande av kultur-
föremål samt om militär användning av kulturegendom.

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.
Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet.

Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet
enligt 1�5 kap.

Bestämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat miljöbalken, plan-

och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429).

9 kap. Militär användning av kulturegendom

1 § För militär användning av kulturegendom med förstärkt skydd döms,
om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en
väpnad konflikt eller ockupation, den som till stöd för militära åtgärder
använder kulturegendom som har ett förstärkt skydd enligt det andra proto-
kollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i
händelse av väpnad konflikt eller områden i sådan egendoms omedelbara när-
het.

Straffet är fängelse i högst fyra år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312.

2 Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3 Senaste lydelse 2013:548.

SFS 2017:629

Utkom från trycket

den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:629

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)