SFS 2017:632 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

170632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § sparbankslagen

(1987:619) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en sparbank är er-

sättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även er-
sätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare. I de
fall som avses i 4 a kap. 21 § första stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra stycket
denna lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn
eller granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller
hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bo-

lag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersätt-
ningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:839.

SFS 2017:632

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017