SFS 2017:634 Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

170634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lotterilagen (1994:1000);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lotterilagen (1994:1000)

dels att 45 och 59 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ⬝Allmänna förutsättningar för

tillstånd och registrering⬝,

dels att det ska införas 16 nya paragrafer, 2 a, 10 a, 48 a�48 d, 50 a�50 c

och 52 a�52 g §§, och närmast före 10 a, 48 a och 52 a §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

2 a §

Bestämmelser om skyldighet för anordnare av vissa lotterier att med-

verka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Prövning av lämplighet för att motverka penningtvätt eller finansiering av
terrorism

10 a §

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverk-

samhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges till-
stånd att anordna lotterier enligt denna lag eller registreras för att anordna lot-
terier enligt 17 §. Om anordnaren är en juridisk person, gäller detta förbud
den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

45 §

3

Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall

och annan ordning än som anges i 11�13 §§, 15�24 §§ och 32�34 §§. Sådant
tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:1222.

SFS 2017:634

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:634

Tillstånd att anordna lotteri enligt första stycket får endast meddelas spel-

företag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt bestäm-
mande inflytandet.

Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om anordnaren inte om-

fattas av förbud enligt 10 a §.

Tillsyn och andra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

48 a §

Lotteriinspektionen utövar tillsyn över att sådan anordnare av lotte-

rier som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

48 b §

För att en anordnare av lotterier som omfattas av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhanda-
hålla lotterier genom ombud, måste ombudet vara registrerat hos Lotteri-
inspektionen. Anordnaren ska ansöka om registrering av ombudet hos Lotteri-
inspektionen.

Med ombud avses den som efter medgivande av anordnaren säljer lotter,

tar emot insatser eller förmedlar vinster i ett lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud,
2. den information som ansökan om registrering ska innehålla, och
3. undantag från kravet på registrering av ombud.

48 c §

När anordnaren får kännedom om att förändringar har skett i förhål-

lande till en ansökan enligt 48 b §, ska anordnaren anmäla förändringen till
Lotteriinspektionen.

48 d §

Om ansökan uppfyller kraven i 48 b § ska Lotteriinspektionen regist-

rera ombudet.

Om anordnaren eller ombudet begär det eller ombudet inte längre uppfyller

kraven i 48 b §, ska Lotteriinspektionen avregistrera ombudet.

50 a §

Ett ombud som avses i 48 b § är skyldig att på begäran av Lotteri-

inspektionen lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som be-
hövs för tillsynen av anordnaren.

50 b §

Om det är nödvändigt för tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Lotteriinspektionen
genomföra en undersökning på plats hos någon som har tillstånd att anordna
lotterier eller är registrerad för att anordna lotterier eller hos ombud som avses
i 48 b §.

50 c §

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Om den som har tillstånd enligt denna lag eller anordnar lotterier med stöd

av 17 § får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett
kvalificerat innehav i anordnaren eller ingår i dess ledning, ska tillståndshava-
ren eller den registreringsskyldige snarast anmäla förändringen till den myn-
dighet som har meddelat tillstånd eller till registreringsmyndigheten.

background image

3

SFS 2017:634

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ingripanden vid överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism

52 a §

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Om den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar

lotterier väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har
gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat
tillståndet eller registrerat anordnaren

1. i fråga om verksamhet som drivs av en fysisk person, återkalla tillståndet

eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten,

2. i fråga om verksamhet som drivs av en juridisk person, förelägga denne

att göra rättelse och, om rättelse inte görs, återkalla tillståndet eller förelägga
den registrerade att upphöra med verksamheten.

Om den som har ett kvalificerat innehav av andelar i anordnaren väsentli-

gen åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillstånd till anordna-
ren eller registrerat anordnaren förelägga denne att avyttra så stor del av
aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om
innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i
dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

52 b §

Lotteriinspektionen får ingripa mot en anordnare av lotterier som

överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den lagen.

52 c §

Vid en överträdelse enligt 52 b § får Lotteriinspektionen ingripa

genom att utfärda ett föreläggande om att göra rättelse.

Vid en överträdelse som är allvarlig, upprepad eller systematisk får Lotteri-

inspektionen förelägga anordnaren att upphöra med verksamheten eller, om
inspektionen har meddelat tillstånd, återkalla tillståndet.

Om det är tillräckligt får Lotteriinspektionen i stället för ingripande enligt

andra stycket meddela varning.

Lotteriinspektionen får bestämma att beslut enligt andra stycket ska gälla

omedelbart.

52 d §

Varning får förenas med sanktionsavgift.

Om anordnaren är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket

beslutas endast om personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet or-
sakat överträdelsen.

52 e §

Om anordnaren är en juridisk person får Lotteriinspektionen även in-

gripa mot en person som ingår i anordnarens styrelse, är dess verkställande
direktör eller på motsvarande sätt företräder anordnaren, eller är ersättare för

background image

4

SFS 2017:634

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

någon av dem, om anordnaren har befunnits ansvarig för en överträdelse som
avses i 52 b §.

Ett ingripande får ske endast om anordnarens överträdelse är allvarlig, upp-

repad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos anordnaren
eller i en motsvarande verksamhet, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

52 f §

Vid ingripande enligt 52 c�52 e §§ ska 7 kap. 13�24 §§ lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
tillämpas.

52 g §

Lotteriinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten eller

den myndighet som har meddelat tillståndet när ett beslut att förelägga anord-
naren att upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga
kraft.

Tillståndet ska återkallas eller avregistrering ske när Lotteriinspektionen

har fattat ett beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga
kraft.

59 §

Ett beslut enligt denna lag av en kommunal nämnd, en länsstyrelse

eller Lotterinspektionen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut
om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom

ombud ska ansöka om registrering av ombuden senast den 2 februari 2018.
Har ansökan gjorts senast den dagen, får anordnaren fortsätta att tillhanda-
hålla lotterierna genom ombud i avvaktan på att beslutet i registreringsfrågan
får laga kraft.

3. Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom

ombud får, om Lotteriinspektionen inte beviljar registrering av ombudet,
under tre månader efter det att beslutet i registreringsfrågan fick laga kraft,
genom ombudet fullfölja åtaganden som uppkommit före det att Lotteriinspek-
tionens beslut fick laga kraft.

4. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)