SFS 2017:635 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

170635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2

En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §.

Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsa-
kas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 4 kap. 15 § andra stycket 2
denna lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på
grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft
skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvud-

ansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:836.

SFS 2017:635

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017