SFS 2017:637 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

170637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

11 kap.

2 §

2

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank är

ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även
ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare. I
de fall som avses i 7 a kap. 21 § första stycket 3 och 7 b kap. 19 § andra
stycket denna lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-
revisorn eller granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som
han eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var orik-
tiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bo-

lag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersätt-
ningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:840.

SFS 2017:637

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017