SFS 2017:639 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

170639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1996:1006) om an-

mälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

3

dels att nuvarande 11�13 §§ ska betecknas 18�20 §§,
dels att rubriken till lagen samt 2�4 och 7�10 §§, de nya 18�20 §§ och rubri-

ken närmast före 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 12 och 13 §§ ska sättas närmast före 19 re-

spektive 20 §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 11�17 §§, av följande lydelse.

Lag om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Registrering

2 §

4

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om regist-
rering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan,

om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som

är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och

2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

4 Senaste lydelse 2016:1027.

SFS 2017:639

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:639

att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det
på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

3 §

5

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ägna sig åt verksamhet som är registreringspliktig enligt 2 § första stycket.
För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav
av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap.

5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som är registrerat enligt 2 § får kännedom om att

förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet
snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person
har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast an-
mäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen.

3 a §

6

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för

styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt
verksamhet som är registrerad enligt 2 §. Detta gäller dock inte i fråga om bo-
lag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett

publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt
verksamhet som är registrerad enligt 2 §.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som an-

ges i denna paragraf.

4 §

7

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som

ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verk-
samhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terro-
rism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

7 §

8

Finansiella institut som är registrerade enligt 2 § ska på begäran lämna

Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att in-
spektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om ett finansiellt institut inte följer Finansinspektionens begäran enligt

första stycket, får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upp-
lysningarna.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, får Finansinspektionen

förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

5 Senaste lydelse 2015:183.

6 Senaste lydelse 2014:561.

7 Senaste lydelse 2010:759.

8 Senaste lydelse 2009:67.

background image

3

SFS 2017:639

7 a §

9

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt,

genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av denna
lag.

En sådan undersökning får endast omfatta verksamhet som är registrerad

enligt 2 §.

8 §

Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt verksamhet som kräver

registrering enligt 2 § utan att vara registrerad, ska Finansinspektionen före-
lägga personen att komma in med ansökan. Om personen inte rättar sig efter
föreläggandet, eller om registrering vägras, ska inspektionen förelägga den att
upphöra med den registreringspliktiga verksamheten.

�r det osäkert om personen är registreringspliktig enligt 2 §, får Finans-

inspektionen förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten
som behövs för att bedöma om så är fallet.

9 §

Finansinspektionen ska när en anmälan enligt 3 § tredje stycket kommer

in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första
stycket är uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verk-

samheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verk-
samheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga

denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga perso-
nen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller

kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor
del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller,
om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalifi-
cerade personen.

10 §

10

Finansinspektionen får ingripa mot ett finansiellt institut som, efter

registrering enligt 2 §, överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

11 §

Vid en överträdelse enligt 10 § får Finansinspektionen förelägga ett

finansiellt institut att göra rättelse eller, vid överträdelser som inte är ringa,
besluta om sanktionsavgift.

Om det finansiella institutet är en fysisk person får sanktionsavgift enligt

första stycket beslutas endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller
systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat
överträdelsen.

Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får Finans-

inspektionen förelägga ett finansiellt institut att upphöra med verksamheten.

12 §

Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspektio-

nen vid en överträdelse enligt 10 § även ingripa mot en person som ingår i in-

9 Senaste lydelse 2008:100.

10 Senaste lydelse 2009:67.

background image

4

SFS 2017:639

stitutets styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt
företräder institutet, eller är ersättare för någon av dem.

Ett ingripande får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig, uppre-

pad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt insti-
tut eller på motsvarande sätt företräda ett sådant institut, eller vara ersättare
för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

13 §

Vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§ ska Finansinspektionen ta

hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Sär-
skild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en

överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare orsa-
kat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i institutets ledning i väsentlig ut-

sträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens ut-
redning, och

2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i

institutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den
anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

14 §

Sanktionsavgiften för en juridisk person ska uppgå till lägst

5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

1. tio procent av institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsva-

rande omsättning på koncernnivå, närmast föregående räkenskapsår,

2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.
Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

15 §

Sanktionsavgiften för en fysisk person enligt 11 § andra stycket och

12 § ska som högst fastställas till det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem

miljoner euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till så-

dana omständigheter som anges i 13 § samt till den juridiska eller fysiska per-
sonens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts
till följd av regelöverträdelsen.

background image

5

SFS 2017:639

17 §

Vid beslut enligt 11 § andra stycket och 12 § ska Finansinspektionen

tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläggande i 15 kap. 9 a�9 d §§
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11�14 §§ lagen om bank- och

finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sank-
tionsavgift.

18 §

Förelägganden enligt 7, 8, 9 och 11 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla

omedelbart.

19 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen

och 8 § andra stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överkla-
gas.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten.

20 §

Registrerade finansiella institut ska med årliga avgifter bekosta Finans-

inspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första

stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på fysiska och juridiska personer

som förts in i Finansinspektionens register före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017