SFS 2017:640 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

170640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

En försäkringsgivare från tredje land ska beviljas koncession och dess

företrädare ska godkännas, om ansökan uppfyller de krav som ställs i 4 § och

1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. den som kommer att ha ett sådant kvalificerat innehav i en försäkrings-

givare som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) bedöms lämplig
att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en försäkringsgivare, och

3. den som avses vara företrädare för försäkringsgivaren eller, i de fall där

företrädaren är en juridisk person, vara dess ombud har tillräckliga insikter
och erfarenheter för att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 2 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att försäkringsgivarens verksamhet

drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar verksamheten, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs någon ytterli-

gare försäkringsgivare.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:2060.

SFS 2017:640

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:640

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständig-

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskaps-
årets slut.

Koncession ska meddelas i enlighet med den indelning som anges i 2 kap.

11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)