SFS 2017:641 Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)

170641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kasinolagen (1999:355);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om kasinolagen (1999:355)3

dels att nuvarande 14 c § ska betecknas 14 f §,
dels att 2, 14, 14 b och 17 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 a och 14 c�14 e §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

4

Kasinospel får inte anordnas utan tillstånd.

Tillstånd till kasinospel får även omfatta spel på penningautomater och

andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000).

2 a §

Bestämmelser om skyldighet för den som driver verksamhet enligt

denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av ter-
rorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism.

Tillsyn och ingripanden

14 §

5

Lotteriinspektionen ska utöva tillsyn över att denna lag och de villkor

och bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen följs.

Inspektionen ska vidare inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn enligt

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

14 b §

6

Lotteriinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för efterlevnaden av denna lag, lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats
med stöd av dessa lagar.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av 14 c § 2009:70.

4 Senaste lydelse 2009:70. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2009:70.

6 Senaste lydelse 2009:70.

SFS 2017:641

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:641

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

14 c §

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ingå i ledningen av tillståndshavaren.

Om någon omfattas av ett förbud enligt första stycket, får Lotteriinspektio-

nen förelägga tillståndshavaren att göra rättelse.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, ska det som sägs om

återkallelse i 15 § tillämpas.

14 d §

När tillståndshavaren får kännedom om att ändringar har skett i den

krets som ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren snarast anmäla ändringen
till Lotteriinspektionen.

14 e §

Lotteriinspektionen får ingripa mot en tillståndshavare eller en per-

son som ingår i dess ledning vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

Ingripande sker med tillämpning av 7 kap. 11 § första stycket och 12�23 §§

den lagen.

Vid föreläggande om rättelse med anledning av en överträdelse enligt för-

sta stycket tillämpas 14 b § denna lag.

17 §

7

Beslut i ärenden om tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I sådana
ärenden får Lotteriinspektionen bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.
Beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
�vriga beslut som har meddelats med stöd av denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:70.