SFS 2017:642 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

170642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § revisionslagen (1999:1079) ska

ha följande lydelse.

37 §

2

En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller

av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när ska-
dan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig
lag om årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 36 §
andra stycket denna lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för
skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare
har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för

revisionen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:837.

SFS 2017:642

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017