SFS 2017:644 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

170644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2 ska ha följande

lydelse.

1 §

3

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av ter-

rorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december
1999 (54/109), och

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser
åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverk-
samhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

3 Senaste lydelse 2016:94.

SFS 2017:644

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017