SFS 2017:647 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

170647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:299) om inlå-

ningsverksamhet

dels att 10, 18 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 18 a�18 g §§, och närmast före

18 d och 18 g §§ nya rubriker av följande lydelse.

10 §

3

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver inlåningsverk-

samhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt finns i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna Finansinspek-

tionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska
kunna kontrollera att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism följs.

Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en under-

sökning hos företaget.

18 §

4

Finansinspektionen får förelägga ett företag som driver inlåningsverk-

samhet att göra rättelse om företaget

1. inte uppfyller kravet i 5 § första stycket eller 6 § första stycket,
2. överträder en bestämmelse i 9 §, 10 § andra stycket, 11 §, 12 § eller 14 §

andra stycket,

3. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av den lagen, eller

4. överträder någon annan bestämmelse i en författning som reglerar före-

tagets inlåningsverksamhet.

Om en innehavare som avses i 6 § andra stycket inte uppfyller kravet i 6 §

första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av
aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2009:74

4 Senaste lydelse 2009:74.

SFS 2017:647

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:647

innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalifice-
rade personen.

Om ett företag inte gör rättelse får inspektionen avföra det ur registret. Ett

företag ska också avföras ur registret om det anmäler att det inte längre driver
inlåningsverksamhet eller om det på annat sätt framgår att inlåningsverksam-
heten har upphört.

18 a §

Vid överträdelser enligt 18 § första stycket, som inte är ringa, får

Finansinspektionen ingripa mot ett företag genom beslut om sanktionsavgift.

18 b §

Finansinspektionen får ingripa mot någon som ingår i företagets sty-

relse eller är dess verkställande direktör eller ersättare för någon av dem, om
företaget har befunnits ansvarigt för en överträdelse av lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket i ett företag, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

18 c §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas
till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om företaget tidigare har begått en

överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en sådan överträ-
delse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt har upphört med överträdelsen eller den fysiska perso-

nen i företagets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan
den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

18 d §

Sanktionsavgiften för ett företag ska uppgå till lägst 5 000 kronor

och som högst fastställas till det högsta av

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår

eller, i förekommande fall när det är fråga om överträdelse av lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, motsvarande omsätt-
ning på koncernnivå,

2. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.
Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

background image

3

SFS 2017:647

Avgiften tillfaller staten. Den får inte vara så stor att företaget därefter inte

uppfyller kravet i 5 §.

18 e §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

18 f §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 18 c § samt till företagets eller den fysiska
personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som
gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Sanktionsföreläggande och verkställighet

18 g §

Vid ingripanden mot fysiska personer vid överträdelser enligt 18 b §

ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläggande i
15 kap. 9 a�9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11�14 §§ lagen om bank- och

finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sank-
tionsavgift.

21 §

Finansinspektionens beslut enligt 15 § andra stycket och beslut om

sanktionsföreläggande får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt
denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017