SFS 2017:648 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

170648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling

dels att 8 kap. 1, 12, 13 och 15�18 §§, 10 kap. 1 § och rubrikerna närmast

före 8 kap. 1, 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 1 a�1 c §§ och 13 a�

13 c §§, och närmast före 8 kap. 13 c § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

Ingripande mot försäkringsförmedlare och vissa fysiska personer

1 §

3

Om en försäkringsförmedlare har åsidosatt sina skyldigheter enligt

denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller en-
ligt andra författningar som reglerar försäkringsförmedlarens verksamhet,
samt föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda författningar,
ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att vidta åtgärd inom

viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen
är allvarlig ska försäkringsförmedlarens tillstånd återkallas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i försäkrings-

förmedlarens styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande
sätt företräder försäkringsförmedlaren, eller är ersättare för någon av dem, om
förmedlaren har befunnits ansvarig för en överträdelse av lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2009:75. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:648

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:648

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos en försäkringsför-
medlare, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 b §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas
till skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om
1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om den fysiska personen i för-

säkringsförmedlarens ledning verkat för att försäkringsförmedlaren gör rät-
telse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot försäkringsförmedla-

ren eller den fysiska personen i försäkringsförmedlarens ledning och dessa åt-
gärder bedöms tillräckliga.

1 c §

I försvårande riktning ska det beaktas om försäkringsförmedlaren tidi-

gare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i försäkringsför-
medlarens ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. förmedlaren eller den fysiska personen i försäkringsförmedlarens led-

ning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat
Finansinspektionens utredning, och

2. förmedlaren snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska per-

sonen i försäkringsförmedlarens ledning snabbt verkat för att överträdelsen
ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

12 §

Om en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk

försäkringsförmedlare som utövar försäkringsförmedling i Sverige enligt
3 kap. 2 § har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1, 8 eller
11 §, får Finansinspektionen besluta att försäkringsförmedlaren, försäkrings-
företaget eller den utländska försäkringsförmedlaren ska betala en sanktions-
avgift.

Avgiften tillfaller staten.

13 §

4

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst

fastställas till det högsta av

1. tio procent av omsättningen närmast föregående räkenskapsår för försäk-

ringsförmedlaren, försäkringsföretaget eller filialen till en sådan utländsk för-
säkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 § eller, i förekommande fall när det
är fråga om överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den lagen, motsvarande omsättning på koncernnivå,

4 Senaste lydelse 2010:2070.

background image

3

SFS 2017:648

2. två gånger den vinst som försäkringsförmedlaren, försäkringsföretaget

eller filialen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fast-
ställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.
Om överträdelsen har skett under försäkringsförmedlarens, försäkrings-

företagets eller filialens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller försäkringsföretaget

därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden, 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap.
1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 a §

Vid ingripande enligt 1 a § ska sanktionsavgiften som högst faststäl-

las till det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

13 b §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 b § första stycket och 1 c § samt till den
fysiska eller juridiska personens finansiella ställning och, om det går att fast-
ställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Sanktionsföreläggande

13 c §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer vid överträdelser enligt

1 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläg-

gande i 15 kap. 9 a�9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

Verkställighet och beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

15 §

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft
eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslu-
tet.

16 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas utan föregående dom eller utslag om avgiften inte har betalats
inom den tid som anges i 15 §.

17 §

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 15 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m.

background image

4

SFS 2017:648

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

18 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

10 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 8 kap. 19 § andra stycket och beslut

om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)