SFS 2017:649 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

170649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

42 §

2

En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig
till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och

5 §§ brottsbalken,

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69), och
3. 3�5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott.

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a�5 e §§ brotts-
balken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller

andra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt
4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2014:313.

SFS 2017:649

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017