SFS 2017:649 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

170649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MPMNKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MPMNKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MPMNKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MPMNKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MPMNKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MPMNKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 kap. 42 � aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>42 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor ska vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller hon finner att det kan misst�nkas att en styrelseledamot eller den verk-<br/>st�llande direkt�ren inom ramen f�r bolagets verksamhet har gjort sig skyldig<br/>till brott enligt n�gon av f�ljande best�mmelser:</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 9 kap. 1, 3 och 9 ��, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 �� samt 11 kap. 1, 2, 4 och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 �� brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. 2, 4, 5 och 10 �� skattebrottslagen (1971:69), och<br/>3. 35 �� och, om brottet inte �r ringa, 7 � lagen (2014:307) om straff f�r</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">penningtv�ttsbrott.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor ska �ven vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller hon finner att det kan misst�nkas att n�gon inom ramen f�r bolagets<br/>verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a5 e �� brotts-<br/>balken.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i f�rsta eller</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">andra stycket b�r f�ranleda honom eller henne att l�mna uppgifter enligt<br/>4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-<br/>siering av terrorism, ska dock �tg�rder enligt 43 och 44 �� inte vidtas.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Hermansson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:313.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:649</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 kap. 42 � aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.

42 �

2

En revisor ska vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han

eller hon finner att det kan misst�nkas att en styrelseledamot eller den verk-
st�llande direkt�ren inom ramen f�r bolagets verksamhet har gjort sig skyldig
till brott enligt n�gon av f�ljande best�mmelser:

1. 9 kap. 1, 3 och 9 ��, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 �� samt 11 kap. 1, 2, 4 och

5 �� brottsbalken,

2. 2, 4, 5 och 10 �� skattebrottslagen (1971:69), och
3. 35 �� och, om brottet inte �r ringa, 7 � lagen (2014:307) om straff f�r

penningtv�ttsbrott.

En revisor ska �ven vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han

eller hon finner att det kan misst�nkas att n�gon inom ramen f�r bolagets
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a5 e �� brotts-
balken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i f�rsta eller

andra stycket b�r f�ranleda honom eller henne att l�mna uppgifter enligt
4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-
siering av terrorism, ska dock �tg�rder enligt 43 och 44 �� inte vidtas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2014:313.

SFS 2017:649

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;