SFS 2017:650 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

170650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 24 kap. 3 och 7 §§ och 25 kap. 1 a,

9 och 12 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande ly-
delse.

24 kap.

3 §

3

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappers-
bolag, en börs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tilltänkta
förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika på-
verkan på verksamheten i värdepappersbolaget, börsen eller clearingorganisa-
tionen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för värde-

pappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen eller vara verkställande
direktör i detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig
insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag, en
börs eller en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfaren-
heter för att leda företaget,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att värde-

pappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens rörelse drivs på ett sätt
som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar före-
tagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2017:650

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:650

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedöm-
ningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller
de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag re-
spektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda till nära förbin-

delser mellan bolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 §

4

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier eller andelar vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än
som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att värdepap-

persbolagets, börsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs på ett
sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning
inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-
siella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

4 Senaste lydelse 2014:985.

background image

3

SFS 2017:650

25 kap.

1 a §

5

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett värdepap-

persbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för nå-
gon av dem, om värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i företaget samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 3�6, 8, 8 e, 9 eller 11 § eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 kap. 42 § 2, 4 och 6,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsför-
ordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsförordningen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsynsför-
ordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget

5 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

4

SFS 2017:650

trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b�8 d §§ eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

17. i strid med 8 a kap. 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en kon-

cernåterhämtningsplan,

18. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

19. i strid med 23 kap. 3 a § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

20. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat
överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

9 §

6

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en

svensk clearingorganisation ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår,
3. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av regelöverträdel-

sen, om beloppet går att fastställa, eller

4. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd av regelöverträ-

delsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

12 §

7

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att
göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller före-
skrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i
genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmel-
ser:

� uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22�33 §§,
� hantering av limitorder i 9 kap. 1 §,

6 Senaste lydelse 2015:186.

7 Senaste lydelse 2012:197.

background image

5

SFS 2017:650

� systematiska internhandlare i 9 kap. 2�8 §§,
� information efter handel i 9 kap. 9 §,
� dokumentation i 10 kap. 2 §,
� rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§, eller
� lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta

den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföre-

taget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska in-
spektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Euro-
peiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017