SFS 2017:651 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 23 a §, av följande lydelse.

30 kap.

23 a §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

syn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av
medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 och lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen för uppgift i en anmälan
eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndig-
hetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

30 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första
stycket 2, 23 a § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av
ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra me-
ningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten en-
ligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:1314.

SFS 2017:651

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:651

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)