SFS 2017:652 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

170652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:751) om betal-

tjänster

dels att 2 kap. 7 §, 3 kap. 13 och 17 §§, 8 kap. 9, 14, 15, 16, 18�21 och

26 §§ och rubrikerna närmast före 8 kap. 14 och 18 §§ ska ha följande ly-
delse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 § ska lyda ⬝Ingripande mot betal-

ningsinstitut och vissa fysiska personer⬝,

dels att det ska införas 10 nya paragrafer, 1 kap. 8 § och 8 kap. 8 a, 9 a,

15 a, 15 b, 16 a och 23 a�23 d §§, och närmast före 8 kap. 16 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

1 kap.

8 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den

20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1781/2006 ska inte tillämpas på överföringar
av medel inom Sverige till en betalningsmottagares betalkonto som uteslu-
tande möjliggör betalning för tillhandahållande av varor eller tjänster, om för-
utsättningarna enligt artikel 2.5 a�c i förordning (EU) 2015/847 är uppfyllda.

2 kap.

7 §

Vid bedömningen enligt 3 § första stycket 4 och 6 § 3 av om en inne-

havare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska
också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att betaltjänstverksamheten drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:652

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:652

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen
(2003:148) om terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av företaget.

3 kap.

13 §

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som

tillhandahåller betaltjänster att medverka till att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism.

17 §

Om ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör vill

tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska betalningsinstitutet eller den
registrerade betaltjänstleverantören anmäla ombudet för registrering hos
Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn, adress samt personnummer eller motsvarande,
2. om ombudet är en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller

motsvarande samt adress för de som ingår i ombudets styrelse eller är verk-
ställande direktör,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en

sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämp-
lig att tillhandahålla betaltjänster, och

4. ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till de krav som

anges i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen re-

gistrera ombudet i det register som inspektionen för enligt 8 kap. 5 §.

8 kap.

8 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i betalnings-

institutets styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om institutet har befunnits ansvarigt för en överträdelse av lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen eller en överträdelse av
förordning (EU) 2015/847.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos ett betalningsinsti-
tut, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

background image

3

SFS 2017:652

9 §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till
skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 8 och 8 a §§ om
1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. betalningsinstitutet gör rättelse eller om den fysiska personen i betal-

ningsinstitutets ledning verkat för att institutet gör rättelse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet eller den

fysiska personen i betalningsinstitutets ledning som bedöms vara tillräckliga.

9 a §

I försvårande riktning ska det beaktas om betalningsinstitutet tidigare

har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i betalningsinstitutets
ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i betalningsinstitutets ledning i

väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finans-
inspektionens utredning, och

2. institutet snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska perso-

nen i betalningsinstitutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upp-
höra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

14 §

Om ett betalningsinstitut har fått anmärkning eller varning enligt 8 §

eller varning enligt 11 §, får Finansinspektionen besluta att institutet ska be-
tala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 §

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljo-

ner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av betalningsinstitutets omsättning

närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under institu-
tets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas
eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För ett betalningsinstitut som även bedriver annan verksamhet än tillhanda-

hållande av betaltjänster enligt 1 kap. 2 § ska omsättningen enligt andra
stycket avse endast verksamheten med betaltjänster.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 §.

15 a §

När det är fråga om en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen eller en överträdelse av förordning (EU)
2015/847, ska den sanktionsavgift som kan beslutas enligt 14 § uppgå till
lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

1. tio procent av betalningsinstitutets omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncern-
nivå,

2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

background image

4

SFS 2017:652

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 §.

15 b §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till så-

dana omständigheter som anges i 9 § första stycket och 9 a § samt till betal-
ningsinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det
går att fastställa, den vinst som gjorts genom överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

16 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer enligt 8 a § tas upp av

Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna i 15 kap. 9 a�9 d §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

18 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspek-

tionen inom trettio dagar från det att beslutet om den har fått laga kraft eller
sanktionsföreläggande godkänts eller den längre tid som anges i beslutet.

19 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 18 §.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid

som anges i 18 §, ska inspektionen lämna den obetalda avgiften för indriv-
ning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

20 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

21 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som tillhanda-

håller betaltjänster i enlighet med 3 kap. 26 eller 27 § att göra rättelse, om
dess verksamhet med betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande be-
stämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i
enlighet med förordning (EU) 2015/847.

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som tillhandahåller

betaltjänster från en filial eller genom ett ombud enligt 3 kap. 26 § att göra
rättelse om dess verksamhet med betaltjänster i Sverige inte bedrivs i enlighet
med 4 och 5 kap.

background image

5

SFS 2017:652

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket

ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda företaget att påbörja

nya betalningstransaktioner här i landet. Innan förbud meddelas ska inspek-
tionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I
brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrät-
telse till myndigheten i företagets hemland. Denna ska dock underrättas så
snart det kan ske.

23 a §

Vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen eller en överträdelse av förordning (EU) 2015/847, som inte
är ringa, får Finansinspektionen ingripa mot en registrerad betaltjänstleveran-
tör som är en juridisk person genom beslut om sanktionsavgift som bestäms i
enlighet med 15 a §.

Om den registrerade betaltjänstleverantören är en fysisk person, får sank-

tionsavgift beslutas endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller syste-
matisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat
överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

23 b §

Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ingår i en regist-

rerad betaltjänstleverantörs styrelse eller är dess verkställande direktör eller
på motsvarande sätt företräder betaltjänstleverantören, eller är ersättare för
någon av dem, om den registrerade betaltjänstleverantören har befunnits an-
svarig för en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den lagen eller en överträdelse av förordning (EU) 2015/847.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos en registrerad betal-
tjänstleverantör, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

23 c §

Vid beslut om ingripande enligt 23 a § andra stycket och 23 b §

gäller 15 b och 16 a §§.

I fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift gäller 18�20 §§.

23 d §

Vid valet av åtgärd eller sanktion enligt 23�23 b §§ och vid bestäm-

mande av sanktionsavgiftens storlek ska Finansinspektionen ta hänsyn till de
omständigheter som anges i 9 § första stycket, 9 a och 16 §§.

26 §

Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra

stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

background image

6

SFS 2017:652

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)