SFS 2017:653 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

170653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 15 kap. 5 och 14 §§, 18 kap. 3, 16, 17, 18 och 20–23 §§, 21 kap. 1 §

och rubrikerna närmast före 18 kap. 3, 16 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före rubriken före 18 kap. 1 § ska lyda ”Ingri-

pande mot försäkringsföretag och vissa fysiska personer”,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 18 kap. 1 a, 2 a, 3 a, 17 a, 17 b

och 18 a §§, och närmast före 18 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.

5 §

Vid bedömningen enligt 4 § ska följande beaktas:

1. förvärvarens anseende och kapitalstyrka,
2. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för försäk-

ringsaktiebolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett försäkringsaktiebolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

3. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att för-

säkringsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna
lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

4. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

14 §

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav
som inte är kvalificerat

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:653

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:653

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att försäk-

ringsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksam-

het eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvar-
lig brottslighet,

3. om ägaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen
i ett sådant företag enligt 9 kap. 10 § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om tillstånd

till ett förvärv som avses i 1 eller 2 §, får Finansinspektionen besluta att äga-
ren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav
på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

18 kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i försäkrings-

företagets styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om företaget har befunnits ansvarigt för en överträdelse av lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

2 a §

Ingripande enligt 1 a § sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i 1 a § första stycket i ett försäkrings-
företag, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

Omständigheter som ska beaktas och Finansinspektionens möjligheter att
avstå från ingripande

3 §

3

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas
till skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

background image

3

SFS 2017:653

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. försäkringsföretaget gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för

att företaget gör rättelse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget eller den

fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

3 a §

I försvårande riktning ska det beaktas om försäkringsföretaget tidigare

har begått en överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en
sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska perso-

nen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till
eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

16 §

4

Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller

varning mot ett försäkringsföretag, får inspektionen besluta att företaget ska
betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

17 §

5

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 5 000 kronor och högst

50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av försäkringsföretagets omsättning

närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under försäk-
ringsföretagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsföretaget därefter inte uppfyller

kraven enligt 4 kap. 1 §.

17 a §

När det är fråga om en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen, ska den sanktionsavgift som kan beslutas enligt
16 § första stycket uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till
det högsta av

1. tio procent av försäkringsföretagets omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncern-
nivå,

2. två gånger den vinst som försäkringsföretaget gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.
Avgiften får inte vara så stor att försäkringsföretaget därefter inte uppfyller

kraven enligt 4 kap. 1 §.

17 b §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

background image

4

SFS 2017:653

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

18 §

6

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 3 § första stycket och 3 a § samt till för-
säkringsföretagets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om
det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Sanktionsföreläggande

18 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt

1 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläg-

gande i 15 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

20 §

7

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft
eller sanktionsföreläggandet godkänts eller inom den längre tid som anges i
beslutet.

21 §

8

Finansinspektionens beslut att ta ut sanktionsavgift eller försenings-

avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 20 §.

22 §

9

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 20 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

23 §

10

En beslutad sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den ut-

sträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick
laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

21 kap.

1 §

11

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 17 kap. 13 § första stycket

och 18 kap. 26 § andra stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte
överklagas.

6 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

8 Senaste lydelse 2017:233.

9 Senaste lydelse 2017:233.

10 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

11 Senaste lydelse 2015:700.

background image

5

SFS 2017:653

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017