SFS 2017:654 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

170654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om fastighetsmäklarlagen

(2011:666)

dels att 7, 28 och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 29 a–29 c §§, av följande lydelse.

7 §

Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet

som fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

28 §

3

Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över de fastighetsmäklare

som är registrerade enligt 5 §. Inspektionen ska se till att fastighetsmäklarna i
sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Inspektionen ska
inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen

granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten
samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

Vid tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism får Fastighetsmäklarinspektionen, när den anser det är nödvändigt,
genomföra en undersökning på plats hos en registrerad mäklare.

29 §

4

Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastig-

hetsmäklare som

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
2. inte betalar registreringsavgift,
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, eller
4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av den lagen.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2012:19.

4 Senaste lydelse 2012:19.

SFS 2017:654

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:654

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället

meddela varning eller erinran eller, vid överträdelse enligt första stycket 4, ut-
färda ett föreläggande att göra rättelse. Är förseelsen ringa, får inspektionen
avstå från påföljd.

Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, domstol får besluta

att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

29 a §

När Fastighetsmäklarinspektionen meddelat varning eller erinran för

en överträdelse enligt 29 § första stycket 4, får inspektionen besluta att mäkla-
ren ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst faststäl-

las till det högsta av

1. två gånger den vinst som gjorts av mäklaren till följd av regelöverträdel-

sen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.
Avgiften tillfaller staten.

29 b §

Vid ingripande på grund av en överträdelse enligt 29 § första

stycket 4 och vid fastställande av sanktionsavgift enligt 29 a § ska Fastighets-
mäklarinspektionen tillämpa 7 kap. 13 och 16 §§ lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

29 c §

I fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift tillämpas

7 kap. 21–23 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)