SFS 2017:655 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

170655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska
pengar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:755) om elek-

troniska pengar

dels att 2 kap. 7 §, 3 kap. 13 och 18 §§, 5 kap. 9, 14, 15, 16, 18�21 och

26 §§ och rubrikerna närmast före 5 kap. 14 och 18 §§ ska ha följande ly-
delse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 8 § ska lyda ⬝Ingripande mot institut

för elektroniska pengar och vissa fysiska personer⬝ och att rubriken närmast
före 5 kap. 23 § ska lyda ⬝Ingripande mot registrerade utgivare och vissa
fysiska personer⬝,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 5 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a

och 23 a�23 d §§, och närmast före 5 kap. 16 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

2 kap.

7 §

Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av om en inneha-

vare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också
beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att verksamheten med utgivning av

elektroniska pengar drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag
och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen
(2003:148) om terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av företaget.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:655

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:655

3 kap.

13 §

Bestämmelser om skyldighet för den som ger ut elektroniska pengar att

medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

18 §

Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare vill

tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska institutet eller utgivaren an-
mäla ombudet för registrering hos Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn och adress,
2. om ombudet är en juridisk person, namn, personnummer eller motsva-

rande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verkställande
direktör,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en

sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämp-
lig att tillhandahålla betaltjänster, och

4. ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till de krav som

anges i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen re-

gistrera ombudet i det register som inspektionen för med stöd av 5 kap. 5 §.
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska försäkra sig om
att ombud som agerar för deras räkning informerar betaltjänstanvändarna om
detta förhållande.

5 kap.

8 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i styrelsen för in-

stitutet för elektroniska pengar eller är dess verkställande direktör, eller ersät-
tare för någon av dem, om institutet har befunnits ansvarigt för en överträ-
delse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen eller en
överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av
den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om
upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos en utgivare av elek-
troniska pengar, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

9 §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till
skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 8 och 8 a §§ om
1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

background image

3

SFS 2017:655

2. institutet för elektroniska pengar gör rättelse eller om den fysiska perso-

nen verkat för att institutet gör rättelse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet eller den

fysiska personen som bedöms vara tillräckliga.

9 a §

I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått

en överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en sådan över-
trädelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. institutet snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska perso-

nen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till
eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

14 §

Om ett institut för elektroniska pengar har fått anmärkning eller var-

ning enligt 8 § eller varning enligt 11 §, får Finansinspektionen besluta att in-
stitutet ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 §

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljo-

ner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen i institutet för elek-

troniska pengar närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett
under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För ett institut för elektroniska pengar som även bedriver annan verksam-

het än utgivning av elektroniska pengar ska omsättningen enligt andra stycket
avse endast verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 §.

15 a §

När det är fråga om överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen eller en överträdelse av förordning (EU)
2015/847 ska sanktionsavgiften som kan beslutas enligt 14 § uppgå till lägst
5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

1. tio procent av institutets omsättning närmast föregående räkenskapsår

eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå,

2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.
Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 §.

15 b §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

background image

4

SFS 2017:655

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana om-

ständigheter som anges i 9 § första stycket och 9 a § samt till institutets eller
den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som gjorts genom överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

16 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer enligt 8 a § tas upp av

Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna i 15 kap. 9 a�9 d §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

18 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspek-

tionen inom trettio dagar från det att beslutet om den har fått laga kraft eller
sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet.

19 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 18 §.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid

som anges i 18 §, ska inspektionen lämna den obetalda avgiften för indriv-
ning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

20 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

21 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som ger ut elek-

troniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 3 kap. 26�
28 §§ att göra rättelse om utgivningen av elektroniska pengar eller tillhanda-
hållandet av betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande bestämmelser
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i enlighet
med förordning (EU) 2015/847.

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag att göra rättelse, om
1. det är fråga om ett företag som enligt 3 kap. 26 §
a) ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom filial

i Sverige, eller

b) tillhandahåller betaltjänster, distribuerar elektroniska pengar eller löser

in elektroniska pengar genom ombud i Sverige, och

2. utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet av betaltjäns-

ter i Sverige inte bedrivs i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. denna lag
eller 4 och 5 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

background image

5

SFS 2017:655

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket,

ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda företaget att ge ut

elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster här i landet. Innan förbud
meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående
underrättelse till myndigheten i företagets hemland. Denna ska dock underrät-
tas så snart det kan ske.

23 a §

Vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen eller en överträdelse av förordning (EU) 2015/847, som inte
är ringa, får Finansinspektionen ingripa mot en registrerad utgivare av elek-
troniska pengar genom beslut om sanktionsavgift som bestäms i enlighet med
15 a §.

Avgiften tillfaller staten.

23 b §

Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ingår i den regist-

rerade utgivarens styrelse eller är dess verkställande direktör, eller är ersättare
för någon av dem, om den registrerade utgivaren har befunnits ansvarig för
överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen
eller en överträdelse av förordning (EU) 2015/847.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, systematisk eller upprepad och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos en utgivare av elek-
troniska pengar, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

23 c §

I fråga om beslut om ingripande enligt 23 b § gäller 15 b och 16 a §§.

Vid verkställighet av beslut om sanktionsavgift gäller 18�20 §§.

23 d §

Vid valet av åtgärd eller sanktion enligt 23�23 b §§ och vid bestäm-

mande av sanktionsavgiftens storlek ska Finansinspektionen ta hänsyn till de
omständigheter som anges i 9 § första stycket, 9 a och 16 §§.

26 §

Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver en viss

verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen ska kunna
bedöma om verksamheten är tillståndspliktig enligt denna lag samt beslut om
sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

background image

6

SFS 2017:655

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)