SFS 2017:657 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

39 kap.

14 §

2

En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i

1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land
ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller
mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen.

Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor

men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med
denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för
en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart
summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 3

kap. 4 § första stycket, 8

och 14�16 §§ lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska
även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2013:369.

SFS 2017:657

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017