SFS 2017:659 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

170659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet
med konsumentkrediter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter

dels att 3, 7, 20, 27, 29, 31 och 35 §§ och rubriken närmast före 20 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 20 a–20 c, 26 a, 26 b och

27 a §§, och närmast före 27 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver verksamhet med

konsumentkrediter att medverka till att förhindra penningtvätt och finansie-
ring av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

7 §

Vid bedömningen enligt 6 § 3 av om en innehavare är lämplig ska inne-

havarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta
att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:659

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:659

Ingripanden

20 §

3

Om ett företag åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag, andra

författningar som reglerar företagets verksamhet, bolagsordning, stadgar eller
interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar verksam-
heten, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid

begränsa verksamheten, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd
för att komma till rätta med situationen, ett förbud att verkställa beslut eller en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska företagets tillstånd återkallas
eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

20 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i företagets sty-

relse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om
företaget har befunnits ansvarigt för överträdelse av lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos ett företag, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

20 b §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas
till skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om
1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. företaget gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för att företa-

get gör rättelse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget eller den

fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

20 c §

I försvårande riktning ska det beaktas om företaget tidigare har

begått en överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en sådan
överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska perso-

nen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till
eller påtalats av Finansinspektionen.

26 a §

När det är fråga om en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen gäller i stället för 26 § att sanktionsavgiften ska
uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

3 Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

background image

3

SFS 2017:659

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår

eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå,

2. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

26 b §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljo-

ner euro.

Avgiften tillfaller staten.

27 §

När sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska hänsyn tas till sådana om-

ständigheter som anges i 20 b § första stycket och 20 c § och företagets eller
den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Sanktionsföreläggande

27 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt

20 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna om sanktionsföre-

läggande i 15 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

29 §

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finansin-

spektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har fått
laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som
anges i beslutet.

31 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

35 §

Finansinspektionens beslut enligt 24 § andra stycket och beslut om

sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

background image

4

SFS 2017:659

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)