SFS 2017:660 Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

170660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verk-
samhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att
verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:660

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017