SFS 2017:661 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

170661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 §, 6 kap. 2�4 §§ och 7 kap.

3 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med an-
ledning av FATCA-avtalet ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets elektroniskt sökbara

databaser typiskt sett inte är tillräckliga för att bedöma om sådana omständig-
heter som anges i 1 § första stycket 1 och 3�7 föreligger, ska sådana uppgifter
också eftersökas i gällande huvudkundregister, när det gäller granskning av
konton vars saldo eller värde uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den
30 juni 2014 eller vid utgången av 2015 eller ett senare kalenderår.

Om sådan information inte finns i det gällande huvudkundregistret, ska

uppgifterna också eftersökas bland följande handlingar med koppling till kon-
tot som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat under de
senaste fem åren och som inte är elektroniskt sökbara:

1. den senast inhämtade styrkande dokumentation som avses i 8 kap. 6 §

med avseende på kontot,

2. det senaste avtalet eller den senaste av annan dokumentation avseende

öppnande av kontot,

3. den senaste dokumentationen som inhämtats med stöd av lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller
för att uppfylla annan lagstiftning,

4. gällande fullmakter eller handlingar avseende underteckningsrätt, och
5. gällande stående instruktioner att överföra medel.
Granskningen enligt första och andra styckena behöver bara göras en gång

för varje konto.

6 kap.

2 §

För att fastställa om en enhet är en specificerad amerikansk person, ska

det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den information som
inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller på

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:661

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:661

grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism eller i annan författning. Om det finns skäl att anta
att kontohavaren är en amerikansk person, ska kontohavaren anses vara en
specificerad amerikansk person om det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att kontohavaren inte är en

specificerad amerikansk person, eller

2. utifrån den övriga information som det rapporteringsskyldiga finansiella

institutet har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan fast-
ställa att kontohavaren inte är en specificerad amerikansk person.

3 §

För att fastställa om en enhet som inte är en amerikansk person är ett

finansiellt institut, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska
den information som inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med
kontohavaren eller på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i annan författning. Om
det finns skäl att anta att kontohavaren är ett finansiellt institut eller om kon-
tohavarens identifieringsnummer som internationell förmedlare finns med i
den amerikanska federala skattemyndighetens lista över icke-amerikanska
finansiella institut, ska kontohavaren anses vara ett finansiellt institut.

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska det rap-

porteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande om detta från
kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte inhämtas, om det uti-
från den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har
tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att konto-
havaren är en aktiv icke-finansiell enhet.

4 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande i en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita
sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För
att fastställa om en person med bestämmande inflytande är medborgare eller
har hemvist i USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet

1. när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till 1 000 000 US-dol-

lar eller mindre, granska den information som inhämtats på grund av bestäm-
melser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
och

2. när det gäller andra konton än som avses i 1, inhämta ett intygande från

kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande.

7 kap.

3 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande i en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita
sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande är medborgare

eller har hemvist i USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet i
samband med att ett konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren
eller från personerna med bestämmande inflytande.

background image

3

SFS 2017:661

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med bestämmande

inflytande är medborgare eller har hemvist i USA, ska det rapporteringsskyl-
diga finansiella institutet inhämta ett intygande från kontohavaren eller perso-
nerna med bestämmande inflytande som innehåller dennes eller deras skatte-
registreringsnummer, om dessa inte anges redan i det intygande som inhäm-
tats enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017