SFS 2017:662 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

170662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 och

4 §§, 7 kap. 4 och 6 §§ och 8 kap. 7 § lagen (2015:911) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets elektroniskt sökbara

databaser typiskt sett inte är tillräckliga för att bedöma om sådana omständig-
heter som anges i 2 § första stycket 1�6 föreligger, ska sådana uppgifter också
eftersökas i gällande huvudkundregister, när det gäller granskning av hög-
värdekonton som innehas av fysiska personer.

Om sådan information inte finns i det gällande huvudkundregistret, ska

uppgifterna också eftersökas bland följande handlingar med koppling till kon-
tot som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat under de
senaste fem åren och som inte är elektroniskt sökbara:

1. den senast inhämtade styrkande dokumentation som avses i 8 kap. 7 §

med avseende på kontot,

2. det senaste avtalet eller den senaste av annan dokumentation avseende

öppnande av kontot,

3. den senaste dokumentation som inhämtats med stöd av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att upp-
fylla annan lagstiftning,

4. gällande fullmakter eller handlingar avseende underteckningsrätt, och
5. gällande stående instruktioner att överföra medel avseende andra konton

än inlåningskonton.

5 kap.

5 §

2

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmel-

serna i 4 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en fysisk per-
son i stället för bestämmelserna i detta kapitel, om

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2017:190.

SFS 2017:662

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:662

1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller

hos en till detta närstående enhet i Sverige även har ett eller flera befintliga
konton,

2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden räknas samman

vid beräkning av saldo eller värde enligt 4�8 kap.,

3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller kraven enligt

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
avseende kontohavaren genom de åtgärder som vidtagits avseende konto-
havaren med anledning av det eller de befintliga konton som avses i 1, och

4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren måste tillhan-

dahålla nya, ytterligare eller ändrade kunduppgifter av andra skäl än att det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt denna
lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara
rapporteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 4 kap. med avseende på
ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid granskningen av
samtliga sådana konton som avses i första stycket.

6 kap.

2 §

För att utreda om en enhet har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion,

ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den information
som inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller
på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism eller i annan författning. Om det finns skäl att
anta att kontohavaren har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska konto-
havaren anses ha hemvist i den staten eller jurisdiktionen om det rapporte-
ringsskyldiga finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att kontohavaren inte har

hemvist i denna stat eller jurisdiktion, eller

2. utifrån den övriga information som det rapporteringsskyldiga finansiella

institutet har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan fast-
ställa att kontohavaren inte har hemvist i denna stat eller jurisdiktion.

4 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande över en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
förlita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist i

en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella insti-
tutet

1. när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till 1 000 000 US-dol-

lar eller mindre, granska den information som inhämtats på grund av bestäm-
melser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
och

background image

3

SFS 2017:662

2. när det gäller andra konton än som avses i 1, inhämta ett intygande från

kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande.

7 kap.

4 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande över en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
förlita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist i

en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella insti-
tutet i samband med att ett konto öppnas inhämta ett intygande från konto-
havaren eller från personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med bestämmande

inflytande har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande från kontohavaren eller
personerna med bestämmande inflytande som innehåller dennes eller deras
skatteregistreringsnummer, om dessa inte anges redan i det intygande som
inhämtats enligt andra stycket.

6 §

3

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmel-

serna i 6 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en enhet i stäl-
let för bestämmelserna i detta kapitel, om

1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller

hos en till detta närstående enhet i Sverige även har ett eller flera befintliga
konton,

2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden räknas samman

vid beräkning av saldo eller värde enligt 4�8 kap.,

3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller kraven enligt

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
avseende kontohavaren genom de åtgärder som vidtagits avseende konto-
havaren med anledning av det eller de befintliga konton som avses i 1, och

4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren måste tillhan-

dahålla nya, ytterligare eller ändrade kunduppgifter av andra skäl än att det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt denna
lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 6 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rap-
porteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 6 kap. 2�5 §§ med avse-
ende på ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid gransk-
ningen av samtliga sådana konton som avses i första stycket.

3 Senaste lydelse 2017:190.

background image

4

SFS 2017:662

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8 kap.

7 §

Vid tillämpning av 4�7 kap., ska som styrkande dokumentation räknas

1. ett intyg om bosättning utfärdat av ett behörigt myndighetsorgan i den

stat eller jurisdiktion där betalningsmottagaren uppger sig vara bosatt,

2. när det gäller en fysisk person, en giltig identifikationshandling utfärdad

av ett behörigt myndighetsorgan som innehåller uppgift om personens namn
och typiskt sett används för identifiering,

3. när det gäller en enhet, officiell dokumentation utfärdad av ett behörigt

myndighetsorgan som innehåller uppgift om den juridiska personens namn
samt adressen till dess huvudkontor i den stat eller jurisdiktion där den uppger
sig vara hemmahörande eller i den stat eller jurisdiktion enligt vars lagstift-
ning den har upprättats,

4. årsredovisningshandlingar, kreditupplysning, konkursansökan eller rap-

port från Finansinspektionen.

När det är fråga om befintliga konton som innehas av enheter, ska som

styrkande dokumentation även räknas klassificeringar i det rapporterings-
skyldiga finansiella institutets arkiv med avseende på kontohavaren. Klassifi-
ceringarna ska ha fastställts på grundval av ett standardiserat system för
branschkoder i överensstämmelse med det rapporteringsskyldiga finansiella
institutets normala förfaranden för att granska den information som inhämtats
för att upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller på grund av bestäm-
melser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism eller i annan författning. Detta gäller dock endast om det standardi-
serade systemet för branschkoder genomfördes av det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet före den 1 januari 2016.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)