SFS 2017:663 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

170663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet
med bostadskrediter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver verksamhet med

kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter att
medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:663

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017