SFS 2017:665 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

170665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som av-

ses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten eller enheten genom kontroll eller på annat sätt
får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd
för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska uni-
onen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, kor-
ruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003
om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt
nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv
2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:665

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:665

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm-
pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av
rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person

som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behö-
rig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)