SFS 2017:666 Lag om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel

170666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning
av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1781/2006 om information om betalaren
som ska åtfölja överföringar av medel;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2008:99) om tillämpning av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information
om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel ska upphöra att gälla den
1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:666

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017