SFS 2017:667 Förordning om registrering av verkliga huvudmän

170667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om registrering av verkliga huvudmän;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen

av lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 3 kap. 12 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän i

fråga om 2 kap. 1–3 och 5–9 §§, 3 kap. 2, 3 och 5 §§ samt 4 kap. 1–4 §§, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 kap. Anmälan till Bolagsverket

1 §

En anmälan om registrering enligt lagen (2017:631) om registrering av

verkliga huvudmän ska överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt före-
skrifter som verket får meddela.

Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket efter ansökan besluta om

undantag från kravet på elektronisk anmälan enligt föreskrifter som verket får
meddela.

2 §

En anmälan om registrering ska undertecknas av en styrelseledamot

eller, i förekommande fall, av den verkställande direktören, om inte annat föl-
jer av andra stycket.

Anmälan ska undertecknas av
1. en bolagsman, om anmälan görs av ett handelsbolag,
2. komplementären, om anmälan görs av ett kommanditbolag,
3. en företagsledare eller samtliga medlemmar, om anmälan görs av en eu-

ropeisk ekonomisk intressegruppering,

4. förvaltarens ställföreträdare, om anmälan görs av en stiftelse med anknu-

ten förvaltning,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:667

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:667

5. förvaltaren eller motsvarande funktion, om anmälan avser en trust eller

liknande juridisk konstruktion, eller

6. likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, en av likvidatorerna,

om anmälan görs av ett bolag i likvidation.

Om förvaltaren eller motsvarande funktion i en trust eller liknande juridisk

konstruktion är en juridisk person, ska anmälan undertecknas av en fysisk
person som avses i första eller andra stycket.

3 §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara under-

tecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

4 §

Den som har undertecknat en anmälan för registrering ska antas vara

behörig att företräda den juridiska personen, trusten eller den liknande juri-
diska konstruktionen i fråga om registrering, om det inte finns anledning att
anta att han eller hon saknar behörighet.

Bolagsverket får begära in behörighetshandlingar för den som har under-

tecknat anmälan.

5 §

En anmälan om registrering eller om ändrade förhållanden ska innehålla

uppgift om

1. firma eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer för

den juridiska person eller den trust eller den liknande juridiska konstruktion
som anmälan avser,

2. fullständigt namn, medborgarskap, bosättningsland, personnummer eller

samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för den eller de
fysiska personer som är verklig huvudman, och

3. art och omfattning av den verkliga huvudmannens intresse i den juri-

diska personen eller trusten eller den liknande juridiska konstruktionen.

Vid indirekt kontroll enligt 1 kap. 4 § andra stycket lagen (2017:631) om

registrering av verkliga huvudmän ska anmälan innehålla uppgift om samtliga
mellanliggande juridiska personers, trusters eller liknande juridiska konstruk-
tioners firma eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer.

En anmälan ska också innehålla uppgift om den juridiska personens eller

trustens eller den liknande juridiska konstruktionens postadress och, i före-
kommande fall, e-postadress.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket

ska anmälas.

6 §

Om en juridisk person som avses i 2 kap. 4 eller 5 § lagen (2017:631)

om registrering av verkliga huvudmän med stöd av 2 kap. 6 § den lagen inte
anmäler uppgifter enligt 5 § första stycket 2, ska anmälan i stället för sådana
uppgifter innehålla uppgift om att det finns fysiska personer som är verkliga
huvudmän.

7 §

Om det saknas en verklig huvudman, eller om det inte går att fastställa

vem som är verklig huvudman, ska det anges i anmälan.

8 §

En anmälan som avses i 5 § ska innehålla en försäkran på heder och

samvete om att uppgifterna i anmälan är riktiga och att den som har under-
tecknat anmälan är behörig att göra detta.

background image

3

SFS 2017:667

9 §

Bestämmelserna i 5–8 §§ ska tillämpas också på en anmälan enligt

2 kap. 5 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En sådan
anmälan ska dessutom innehålla uppgift om fullständigt namn, personnum-
mer eller samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för sty-
relseledamot eller motsvarande befattningshavare och firmatecknare.

3 kap. Registret över verkliga huvudmän

1 §

Registret över verkliga huvudmän förs med hjälp av automatiserad be-

handling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för registret över verkliga huvudmän.

2 §

Registret ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 5 § första

stycket 1–3 och andra stycket samt 6, 7 och 9 §§.

3 §

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I

fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla upp-
gifter för

1. verksamhet som myndigheter bedriver,
2. åtgärder för kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism,

3. enskild verksamhet när informationen utgör underlag för prövningar och

beslut, och

4. information till allmänheten om verkliga huvudmän som har införts i

registret.

4 §

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång

i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssyn-
punkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

5 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § medge direktåtkomst

till registret.

Myndigheter som medges direktåtkomst till registret ska utan dröjsmål på

begäran tillhandahålla behöriga myndigheter och finansunderrättelseenheter
inom EES uppgifter ur registret.

6 §

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)

behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsver-
ket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket,

ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

7 §

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd

tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

8 §

I fråga om rättelse av personuppgifter i registret ska 26 § förvaltnings-

lagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

background image

4

SFS 2017:667

9 §

Vid sökning i registret får uppgifter som avslöjar en föreställning om

ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas
som sökbegrepp.

10 §

Om det kan antas att en uppgift i registret är felaktig, ska det framgå av

registret.

11 §

Om en juridisk person eller en fysisk person som är förvaltare av en

trust eller liknande juridisk konstruktion inte längre är anmälningsskyldig
enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, ska det
framgå av registret.

4 kap. Avgifter

1 §

För Bolagetsverkets handläggning av en anmälan om registrering enligt

2 kap. 1 § första stycket ska en avgift betalas med 250 kronor.

2 §

För Bolagsverkets prövning av ansökan om undantag från kravet på att

anmälan ska göras elektroniskt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ska en avgift
betalas med 400 kronor.

För Bolagsverkets handläggning av en anmälan om registrering som inte

överförs elektroniskt ska en avgift betalas med 400 kronor.

3 §

Bolagsverket fastställer avgift för prövning av begäran om utlämnande

av uppgifter i registret enligt 3 kap. 3 § och om verksamhetsutövares direkt-
åtkomst till registret enligt 3 kap. 5 §. Avgiften får inte överstiga Bolagsver-
kets kostnader för åtgärden.

4 §

En avgift enligt 1–3 §§ ska betalas inom den tid som Bolagsverket be-

stämmer. Avgift enligt 1 och 2 §§ ska inte betalas tillbaka, om handlägg-
ningen av ett ärende har påbörjats.

5 kap. Övriga bestämmelser

Underrättelser

1 §

När en registrering har skett i registret, ska Bolagsverket underrätta den

juridiska personen eller den fysiska person som är förvaltare av trusten eller
den liknande juridiska konstruktionen om åtgärden.

2 §

När någon registreras som verklig huvudman, styrelseledamot eller

motsvarande befattningshavare eller firmatecknare, ska Bolagsverket under-
rätta den registrerade om åtgärden. När Bolagsverket tar bort en sådan regist-
rering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

3 §

Underrättelse enligt 2 § ska omedelbart efter registreringen eller bortta-

gandet av registreringen skickas till den som berörs av åtgärden på folkbok-
föringsadressen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adressupp-
gift som har uppgetts i ärendet.

background image

5

SFS 2017:667

Bolagsverket behöver inte skicka någon underrättelse, om det är uppenbart

att en sådan inte fyller något syfte.

Gallring

4 §

En uppgift i registret som har blivit inaktuell på grund av en senare

registrering eller på grund av att den juridiska personen eller trusten eller den
liknande juridiska konstruktionen har upphört ska gallras efter fem år.

Överklagande

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 §
andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2018 i fråga om 4 kap. 1 och

2 §§ och i övrigt den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017