SFS 2017:668 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

170668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 att det i lotteriförordningen (1994:1451) ska infö-

ras en ny paragraf, 4 f §, och närmast före 4 f § en ny rubrik av följande
lydelse.

Villkor för ombud

4 f §

Ett ombud som avses i 48 b § lotterilagen (1994:1000) ska registreras

om ansökan visar att ombudet är lämplig att tillhandahålla lotterier.

Ansökan ska innehålla
1. ombudets namn, adress samt personnummer, organisationsnummer eller

motsvarande,

2. om ombudet är en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller

motsvarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verk-
ställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ombudet, och

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en

sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämp-
lig att tillhandahålla lotterier.

Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter enligt 48 b § lotterilagen om
1. vilka uppgifter som ska ingå i lämplighetsprövningen enligt andra

stycket 3,

2. de övriga villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom om-

bud, och

3. undantag från kravet på registrering av ombud.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:668

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017