SFS 2017:669 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

170669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 13 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

13 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8�11, 14 eller 15 kap.

brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än
penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som registrerats enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfon-
der, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföre-
tag, värdepappersbolag, juridiska personer som registrerats enligt lagen om
valutaväxling och annan finansiell verksamhet och företag som avser att driva
eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, i fråga om den som ärendet
gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappers-
bolag, juridiska personer som registrerats enligt lagen om valutaväxling och
annan finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verk-
samhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, lagen om viss verksamhet med
konsumentkrediter eller lagen om verksamhet med bostadskrediter, i fråga om
den som ärendet gäller,

2. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller
godkänna, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2016:1345.

SFS 2017:669

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:669

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. Lotteriinspektionen, för utredning i ärenden om lämplighetsprövning av

fysiska personer, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direk-
tör och ställföreträdare för verkställande direktör eller motsvarande befatt-
ningshavare i ledningen och större ägare i juridiska personer som anordnar
kasinospel eller lotterier enligt kasinolagen (1999:355) och lotterilagen
(1994:1000), om verksamheten omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, i fråga om den som ärendet
gäller.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i för-

sta stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur be-
lastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)