SFS 2017:670 Förordning om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

170670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:331) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2004:331) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet samt 1–5 och 9–12 §§ och rub-
riken närmast före 2 § ska ha följande lydelse.

Förordning om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

1 §

1

I denna förordning avses med

1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter

som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell
verksamhet, och

2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen

om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 §

2

Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juri-

diska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväx-
ling och annan finansiell verksamhet.

3 §

Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hål-

las tillgängligt hos Finansinspektionen.

4 §

3

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valu-

taväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska
personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan
finansiell verksamhet, eller

2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som

registrerats i registret.

1 Senaste lydelse 2010:766.

2 Senaste lydelse 2010:766.

3 Senaste lydelse 2010:766.

SFS 2017:670

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:670

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) för registret.

9 §

I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla

uppgift om personens namn eller firma och om personnummer eller organisa-
tionsnummer.

10 §

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller

juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stry-
ker personen ur registret.

11 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat

beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

12 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om

valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka hand-
lingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och

2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till

inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valuta-
växling och annan finansiell verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)