SFS 2017:671 Förordning om ändring i förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

170671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2007:756) med
instruktion för Lotteriinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:756) med instruktion för

Lotteriinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst au-

tomatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndig-
heten

1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst auto-

matspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och
kontroll över att lagstiftningen följs,

2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotteri-

marknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det un-
derlag som behövs inom spelområdet,

3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet, och
5. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgälds-

kontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:618.

SFS 2017:671

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017