SFS 2017:672 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen

170672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1077) med instruktion

för Revisorsinspektionen

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Revisorsinspektionens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroen-

det för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet, för att på så sätt
bidra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk informa-
tion om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsinspektionen ska
1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvali-
ficerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända reviso-

rer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov och samarbeta med tillsyns-

myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utjämna
skillnader i utbildningskraven,

5. föra ett register över auktoriserade och godkända revisorer samt registre-

rade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, godkän-

nande, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsy-
nen över revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen av
god revisors- och revisionssed,

8. vara representerad i Kommittén för europeiska tillsynsorgan för reviso-

rer (CEAOB),

9. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstad-
gad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommiss-
ionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning), i frågor som avser till-
syn över revisorer och registrerade revisionsbolag, och

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2016:1349.

2 Senaste lydelse 2016:1349.

SFS 2017:672

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:672

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10. ansvara för den rapport om kvalitet och konkurrens på marknaden för

tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som ska
utarbetas enligt artikel 27 i EU:s revisorsförordning.

Det är särskilt viktigt att Revisorsinspektionen i sin verksamhet ingriper

mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brotts-
lighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)