SFS 2017:673 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

170673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 14 §§ förordningen (2007:1135) om år-

liga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska

betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den
verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
a) avgiftsförordningen (1992:191), eller
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos

Finansinspektionen, och

2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om kris-

beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verk-

samhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspektio-
nen enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn
över finansmarknaderna.

3 §

2

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksam-

het,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

1 Senaste lydelse 2015:1062.

2 Senaste lydelse 2017:234.

SFS 2017:673

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:673

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bo-

stadskrediter,

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning, och

� 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet.

14 §

3

Fysiska och juridiska personer som är registrerade enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska betala en
avgift på 3 000 kr för fysiska personer och 13 000 kr för juridiska personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan be-

stämmelse i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 1 § och i öv-

rigt den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:1110.