SFS 2017:674 Förordning om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

170674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:20) om statliga
kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:20) om statliga kredit-

garantier för förvärv av bostad ska ha följande lydelse.

2 §

1

Med kreditgivare avses i denna förordning

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland

hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade
och står under tillsyn i hemlandet,

3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som

driver verksamhet i Sverige genom filial, samt

4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt

lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med

Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med förvärvs-
garanti.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:551.

SFS 2017:674

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017