SFS 2017:675 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

170675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2009:92) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 1, 2, 5, 7, 13–17 och 18 §§ och rubrikerna närmast före 5 och 13 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 17 a–17 c, 19 och 20 §§, och

närmast före 17 b och 17 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen

av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism. Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse
som i lagen.

2 §

En anmälan om registrering enligt 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska göras skriftligen
hos Bolagsverket.

Om en utländsk verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig verksam-

het i Sverige genom filial, ska anmälan om registrering göras av filialen.

En anmälan om registrering får överföras elektroniskt till Bolagsverket. En

sådan anmälan ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Register över verksamhetsutövare som anmält verksamhet enligt
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism

5 §

Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad databehandling föra ett

register över de verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 7 kap. 3 §
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret enligt personupp-

giftslagen (1998:204).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:675

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:675

7 §

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I

fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla upp-
gifter för

1. den tillsyn som länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och

Skåne län ska utöva enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism, och

2. information till allmänheten om verksamhetsutövare som har införts i

registret.

Samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism

13 §

Inom Polismyndigheten ska det finnas en samordningsfunktion för

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samordningsfunktionen ska bestå av representanter för Bolagsverket,

Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspek-
tionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen,
Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Säkerhetspolisen,
Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län. Sveriges advokatsamfund ska ges möjlighet att
delta.

Verksamhetsutövare och övriga berörda fysiska och juridiska personer kan

i lämplig utsträckning ges möjlighet att delta i och bidra till samordningsfunk-
tionens arbete.

14 §

2

Samordningsfunktionen ska

1. löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för

penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt sammanställa, årli-
gen eller efter nya eller förändrade risker, uppdatera och i lämplig utsträck-
ning offentliggöra nationella riskbedömningar för penningtvätt respektive fi-
nansiering av terrorism,

2. ge information till verksamhetsutövare, som är utformad så att den kan

bidra till verksamhetsutövarnas allmänna riskbedömning, riskklassificering
av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och
transaktioner, och

3. fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring

för de myndigheter som utövar tillsyn över verksamhetsutövare, bland annat
när det gäller metoder för tillsyn och regelgivning.

Vid genomförandet av de nationella riskbedömningarna ska samordnings-

funktionen beakta den bedömning av risker för penningtvätt och finansiering
av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande
verksamhet som Europeiska kommissionen ska göra enligt artikel 6 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgär-
der för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2014:1211.

background image

3

SFS 2017:675

15 §

3

Samordningsfunktionen bestämmer sina arbetsformer.

Nationella riskbedömningar som avses i 14 § första stycket 1 ska utformas

i samförstånd av de deltagande myndigheterna.

16 §

Tillsynen över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism följs i fråga om verksamhet enligt 1 kap. 2 § första
stycket 16, 17, 19, 20, 22 och 23 samma lag ska utövas av länsstyrelserna i
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över följande verksam-

hetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Stockholms län, Södermanlands län, Got-

lands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorrlands län,
Västerbottens län och Norrbottens län,

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län, Södermanlands

län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorr-
lands län, Västerbottens län och Norrbottens län eller, om folkbokförings-
adress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksam-
heten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län, och

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningsplik-

tig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över följande verk-

samhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värm-

lands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands

län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om
folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningsplik-
tiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av
dessa län.

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsut-

övare:

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län,

Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge län, Krono-

bergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län eller, om folk-
bokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län.

17 §

När en tillsynsmyndighet har underrättats av Bolagsverket om att en

anmälan enligt 2 § har registrerats, ska myndigheten kontrollera att verksam-
hetsutövaren uppfyller villkoren i 7 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En sådan kontroll ska även
göras när tillsynsmyndigheten underrättas om att en anmälan om ändrade för-
hållanden enligt 7 kap. 7 § samma lag har registrerats. Tillsynsmyndigheten
får även utföra kontroller vid andra tidpunkter om det behövs.

17 a §

Fastighetsmäklarinspektionen, Lotteriinspektionen samt länsstyrel-

serna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län ska ha effektiva och till-

3 Senaste lydelse 2016:1350.

background image

4

SFS 2017:675

förlitliga rutiner för att uppmuntra rapportering av överträdelser av lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt
för att ta emot rapporter om sådana överträdelser.

Offentliggörande av ingripanden

17 b §

Finansinspektionen, Revisorsinspektionen, Fastighetsmäklarinspek-

tionen, Lotteriinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Göta-
lands och Skåne län ska på sina webbplatser offentliggöra beslut om ingripan-
den mot överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den
lagen.

Offentliggörandet av ett beslut får helt eller delvis ändras, underlåtas,

begränsas eller skjutas upp i den utsträckning det följer av artikel 60.1–60.3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga
lydelsen.

Ett offentliggjort beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst

fem år från offentliggörandet. Om beslutet har överklagats, ska det anges på
webbplatsen i anslutning till beslutet.

Informationsskyldighet för Finansinspektionen

17 c §

Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten,

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla sanktioner för överträdelser
av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism som meddelas för verksamhetsutövare som står under Finansinspektio-
nens tillsyn.

18 §

4

När det gäller lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism får Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig-
hetsmäklarinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län, för de verksamhetsutövare som står under respektive myndig-
hets tillsyn, meddela föreskrifter om

1. innehållet i och omfattningen av den allmänna riskbedömningen enligt

2 kap. 1 § och om faktorer som kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt
eller finansiering av terrorism,

2. undantag från kravet på dokumenterade riskbedömningar enligt 2 kap.

2 §,

3. riskklassificering av kunder enligt 2 kap. 3 §, inbegripet faktorer som

kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

4. innehållet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner enligt

2 kap. 8 och 9 §§,

5. innehållet i rutiner för lämplighetsprövning enligt 2 kap. 13 §,
6. dokumentation av genomförda utbildningar och vilken information och

utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 14 §,

7. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda och andra före-

trädare enligt 2 kap. 15 §,

8. åtgärder för identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 §§,

4 Senaste lydelse 2015:273.

background image

5

SFS 2017:675

9. vad som avses med förenklade åtgärder för kundkännedom och i vilka

situationer förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap. 15 §,

10. vad som avses med skärpta åtgärder för kundkännedom och i vilka situ-

ationer skärpta åtgärder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 §§,

11. system för uppgiftslämning enligt 4 kap. 7 §,
12. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 §,
13. förutsättningarna för förlängt bevarande av handlingar och uppgifter

enligt 5 kap. 4 §,

14. innehållet i och omfattningen av rutiner för intern kontroll och modell-

riskhantering enligt 6 kap. 1 §,

15. kriterierna för när funktioner som avses i 6 kap. 2 § första stycket ska

inrättas samt de krav som ska gälla i fråga om funktionernas organisation,
befogenheter och oberoende, och

16. det särskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 §.
Tillsynsmyndigheterna ska samråda med varandra innan de meddelar före-

skrifter enligt första stycket.

19 §

Finansinspektionen får, för de verksamhetsutövare som står under

inspektionens tillsyn, när det gäller lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, meddela föreskrifter om

1. organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende för den

centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 §, och

2. skyldighet för verksamhetsutövare att periodiskt eller på begäran lämna

uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra förhållanden som är nöd-
vändiga för att inspektionen ska kunna bedöma den risk som kan förknippas
med de verksamhetsutövare som står under dess tillsyn.

Polismyndigheten får, när det gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism, meddela föreskrifter om

1. hur rapportering till Polismyndigheten ska göras enligt 4 kap. 3 §, och
2. hur uppgifter ska lämnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 6 §.
Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska lämnas till

verket och om elektroniska underskrifter enligt 2 §.

20 §

Lotteriinspektionen får, för de verksamhetsutövare som står under

inspektionens tillsyn, meddela föreskrifter om undantag för vissa speltjänster
från tillämpning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller bestämmelser i den.

Första stycket gäller speltjänster som med hänsyn till art, omsättning och

andra relevanta omständigheter löper en låg risk för att utnyttjas för penningt-
vätt och finansiering av terrorism. Vid riskbedömningen ska Lotteriinspektio-
nen beakta den bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av ter-
rorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verk-
samhet som Europeiska kommissionen ska göra enligt artikel 6 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen.

Lotteriinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen om de beslut

om undantag som fattas enligt denna bestämmelse i den utsträckning det föl-
jer av artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, i
den ursprungliga lydelsen.

background image

6

SFS 2017:675

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 13–15 §§ och

i övrigt den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)