SFS 2017:676 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

170676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

1

Finansinspektionen ansvarar för

1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella

marknader och finansiella företag, och

2. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabili-

sera kreditmarknaden, men med beaktande av åtgärdernas effekt på den eko-
nomiska utvecklingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1111.

SFS 2017:676

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017