SFS 2017:677 Förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

170677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:606) med
instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:606) med instruktion för

Fastighetsmäklarinspektionen

1 ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska därutöver

� informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda

fastighetsmäklare,

� informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
� informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighets-

mäklarsed, och

� främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:25.

SFS 2017:677

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017