SFS 2017:679 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

170679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

3

dels att 6 kap. 2 §, 8 kap. 16, 21, 22 och 35 §§, 9 kap. 1�10 §§, 10 kap.,

11 kap. 9�11 §§, 13 kap. 11 § och 25 kap. 1 d och 2 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 21 § och rubrikerna närmast före

8 kap. 22 §, 9 kap. 1, 2, 9 och 10 §§ och 11 kap. 9 § ska utgå,

dels att nuvarande 8 kap. 1 § ska betecknas 9 kap. 1 §, 8 kap. 2 § ska be-

tecknas 8 kap. 1 §, 8 kap. 8 e § ska betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap. 12�14 §§ ska
betecknas 8 kap. 16, 21 och 22 §§, 8 kap. 15 § ska betecknas 9 kap. 3 §, 8 kap.
17�20 §§ ska betecknas 9 kap. 5�8 §§, 8 kap. 21 a § ska betecknas 9 kap.
13 §, 8 kap. 22 a och 22 b §§ ska betecknas 9 kap. 18 och 19 §§, 8 kap. 23�
27 §§ ska betecknas 9 kap. 23�27 §§, 8 kap. 28 § ska betecknas 9 kap. 31 §,
8 kap. 29�32 §§ ska betecknas 9 kap. 33�36 §§, 8 kap. 33 § ska betecknas
9 kap. 38 §, 8 kap. 34 och 36 §§ ska betecknas 9 kap. 40 och 42 §§, 8 kap. 37�
40 §§ ska betecknas 9 kap. 44�47 §§, 8 kap. 41 § ska betecknas 9 kap. 49 §,
8 kap. 42 § ska betecknas 8 kap. 35 §, 12 kap. 6 b § ska betecknas 12 kap.
6 f §, 23 kap. 3 a och 3 b §§ ska betecknas 23 kap. 3 c och 3 d §§, 25 kap.
1 a § ska betecknas 25 kap. 1 d §, 25 kap. 1 b och 1 c §§ ska betecknas
25 kap. 2 och 2 a §§,

dels att 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a och 11 §§, 2 kap. 1, 2, 3 och 5 §§, 3 kap. 9 §,

4 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 §§, 6 kap. 1, 4�7 och 10 §§, den nya
8 kap. 1 §, 8 kap. 10 §, de nya 8 kap. 16, 21 och 35 §§, de nya 9 kap. 3, 5�8,
23�25, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47 och 49 §§, 11 kap. 2, 3, 6 och 12 §§, 12 kap.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1034.

3 Senaste lydelse av
8 kap. 8 e § 2014:985

25 kap. 1 c § 2015:186

8 kap. 21 a § 2013:579

25 kap. 1 d § 2015:186

8 kap. 22 § 2014:15

rubriken närmast före

8 kap. 22 a § 2013:579

8 kap. 8 e § 2014:985

8 kap. 22 b § 2013:579

rubriken närmast före

8 kap. 36 § 2011:831

8 kap. 21 a § 2013:579

8 kap. 37 § 2010:2075

rubriken närmast före

12 kap. 6 b § 2014:554

12 kap. 6 b § 2014:554

23 kap. 3 a § 2015:1032

rubriken närmast före

23 kap. 3 b § 2015:1032

23 kap. 3 b § 2015:1032.

SFS 2017:679

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:679

2, 10 och 11 §§, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12 och 17 §§, 15 kap. 6, 11 och 12 §§,
22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6 och 8 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4�6, 7�9, 12 och 15 §§, 24 kap.
8 a §, 25 kap. 1 §, de nya 25 kap. 1 d och 2 §§, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a,
10 c, 10 d, 12, 15, 16 och 17 §§, 26 kap. 1, 2 och 4 §§, rubrikerna till 8 och
9 kap. och rubrikerna närmast före 11 kap. 12 §, 13 kap. 9 § och 25 kap. 1 och
12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 7 § ska lyda ⬝Styrelsens och verkstäl-

lande direktörens ansvar⬝,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 e § ska sättas närmast före 8 kap.

8 f §, rubrikerna närmast före 8 kap. 12, 13 och 14 §§ ska sättas närmast före
8 kap. 16, 21 respektive 22 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 15 § ska sättas
närmast före 9 kap. 3 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26
och 27 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26 respektive 27 §, rub-
rikerna närmast före 8 kap. 28 § ska sättas närmast före 9 kap. 31 §, rubri-
kerna närmast före 8 kap. 29, 34, 37 och 41 §§ ska sättas närmast före 9 kap.
33, 40, 44 respektive 49 §, rubriken närmast före 8 kap. 42 § ska sättas när-
mast före 8 kap. 35 §, rubriken närmast före 12 kap. 6 b § ska sättas närmast
före 12 kap. 6 f § och rubriken närmast före 23 kap. 3 b § ska sättas närmast
före 23 kap. 3 d §,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska sättas närmast före 9 kap.

38 § och lyda ⬝Hantering av order⬝,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 40 § ska sättas närmast före 9 kap.

47 § och ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 10 kap. och 15 a kap., av följande

lydelse,

dels att det ska införas hundratre nya paragrafer, 1 kap. 1 a, 1 b och 4 a�

4 c §§, 2 kap. 1 a och 1 b §§, 4 kap. 7�9 §§, 8 kap. 2, 8 e, 12�15, 17�20 och
23�34 §§, 9 kap. 2, 4, 9�12, 14�17, 20�22, 28�30, 32, 37, 39, 41, 43, 48 och
50 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a�2 c, 3 a, 4 a, 4 b och 13�15 §§, 12 kap. 6 b�6 e
och 8 a §§, 13 kap. 1 a�1 j, 2 a, 6 a, 7 a och 12 a §§, 14 kap. 3 b §, 15 kap.
11 a §, 23 kap. 3 a och 3 b §§ och 25 kap. 1 a�1 c, 1 e�1 h, 15 a�15 c, 17 a
och 28 a�28 c §§ av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25,

26, 28, 32, 33 och 34 §§, 9 kap. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39 och 50 §§, 11 kap.
13 §, 13 kap. 7 a § och 25 kap. 17 a och 28 a §§ ska införas nya rubriker av
följande lydelse,

dels att det närmast före 9 kap. 1 § ska införas en rubrik som ska lyda ⬝In-

ledande bestämmelser⬝.

1 kap.

1 §

4

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

Ytterligare bestämmelser om värdepappersmarknaden finns i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012 (förordningen om marknader för finansiella instrument). Finansin-
spektionen är behörig myndighet enligt den förordningen.

4 Senaste lydelse 2016:61. �ndringen innebär bl.a. att tredje�femte styckena tas bort.

background image

3

SFS 2017:679

1 a §

För clearingverksamhet som består i att fortlöpande träda in som mot-

part till både köpare och säljare av finansiella instrument gäller endast föl-
jande bestämmelser i denna lag:

� 1 kap. 11 och 12�14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

deförbud och ansvar,

� 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11,

12 och 14 §§ om tillsyn,

� 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 6, 8�11, 17, 25�28 och 29 §§ om ingripan-

den, och

� 26 kap. 1 § om överklagande.
Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i första

stycket finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om
förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepap-
perscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förord-
ning (EU) nr 236/2012 (förordningen om värdepapperscentraler).

1 b §

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § gäller

endast 15 a kap.

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första

stycket 4, 10, 11 eller 15 och är deltagare i handeln på en reglerad marknad
eller på en MTF-plattform gäller 8 kap. 23�31 och 34 §§, 15 a kap. och
23 kap. 2, 3 och 5 §§.

3 §

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant för-

valtningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna
37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska det som sägs i
följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas
på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

� 1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag,
� 1 kap. 13 § om meddelandeförbud,
� 3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 om lednings-

prövning,

� 9 kap. 45 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelse-

ledamot,

� 23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

� 25 kap. 4 § om återkallelse av tillstånd.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamö-
ter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs led-
nings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

background image

4

SFS 2017:679

4 §

5

I denna lag betyder

certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i förordningen om

marknader för finansiella instrument,

depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarkna-

den i ett land och som representerar äganderätt till värdepapper som är ut-
givna eller utfärdade av en emittent som är etablerad i ett annat land samtidigt
som de kan tas upp till handel på en reglerad marknad och handlas oberoende
av de värdepapper som är utgivna eller utfärdade av emittenten i det andra
landet,

finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänföras

till någon av följande kategorier:

1. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller av-
kastningar, utsläppsrätter, eller andra derivatinstrument, finansiella index
eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

2. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller
kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl
än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet
upphör,

3. optioner, terminskontrakt (futures), swappar och varje annat derivatkon-

trakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på
en reglerad marknad eller en handelsplattform, med undantag för grossist-
energiprodukter som handlas på en OTF-plattform och som måste avvecklas
fysiskt,

4. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som

� avser råvaror,
� kan avvecklas fysiskt,
� inte omnämns i 3 och som inte är för kommersiella ändamål, och
� som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instru-

ment,

5. derivatinstrument för överföring av kreditrisk,
6. finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
7. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter eller in-
flationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste av-
vecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på
grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som
leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

� avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte

tidigare omnämnts i denna punkt, och

� anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,

med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad
eller en handelsplattform,

finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstru-

ment, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella derivatinstru-
ment och utsläppsrätter,

5 Senaste lydelse 2013:579.

background image

5

SFS 2017:679

penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företags-

certifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden,
dock inte betalningsmedel,

råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om marknader

för finansiella instrument,

statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,
utsläppsrätter: sådana utsläppsrätter som består av enheter som erkänts

med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläpps-
rätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
421/2014,

överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalningsmedel som

kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis

1. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag

samt depåbevis för aktier,

2. obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för sådana

värdepapper, och

3. andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana överlåt-

bara värdepapper som anges i 1 och 2, eller som resulterar i en kontant-
avveckling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor,
räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

Ytterligare bestämmelser om vad som omfattas av definitionerna i första

stycket finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den
25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i
värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (den
delegerade förordningen till MiFID II).

Benämningar för vissa EU-rättsakter

4 a §

I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv
2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-
liga lydelsen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

background image

6

SFS 2017:679

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

Definitioner av olika aktörer

4 b §

I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett

svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör
hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall

Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva
tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad
marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva
tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på
en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör): en fysisk eller juridisk

person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning rapportera upp-
gifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten,

godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör): en fysisk eller juri-

disk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning publicera
rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen
om marknader för finansiella instrument,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-

plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

leverantör av datarapporteringstjänster: en godkänd rapporteringsmeka-

nism (ARM-leverantör), ett godkänt publiceringsarrangemang (APA-leveran-

background image

7

SFS 2017:679

tör) eller en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leve-
rantör),

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på finan-

siella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella
instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fastställts av
denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett annat

land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument � inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och
säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter
eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller

möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella in-
strument från tredjepart � regelmässigt, inom systemet och i enlighet med
icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild funk-

tion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater inom

EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finansiellt bi-
stånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem,
och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör): en

fysisk eller juridisk person som har tillstånd för att samla in rapporter om han-
deln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20
och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från handels-
platser och från en eller flera APA-leverantörer samt konsolidera rapporterna
till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser
och volymer per finansiellt instrument,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som är

registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13�15 §§ eller hos en behörig myndighet i
ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

background image

8

SFS 2017:679

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel

2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett ut-
ländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

Definitioner av olika tjänster och verksamheter

4 c §

I denna lag betyder

clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
1. på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förplik-

telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk
valuta,

2. träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instru-

ment, eller

3. på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

handel för egen räkning: handel med utnyttjande av egna tillgångar som

leder till transaktioner med ett eller flera finansiella instrument,

investeringsrådgivning: tillhandahållande av personliga rekommendationer

till en kund i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instru-
ment,

investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verk-

samheter som anges i 2 kap. 1 §, i fråga om de instrument som avses i 1 kap.
4 §,

portföljförvaltning: förvaltning av ett eller flera finansiella instrument på

diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder,

sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
sidoverksamheter:
1. för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

2. för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
3. för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
utförande av order på kunders uppdrag: köp eller försäljning av ett eller

flera finansiella instrument på kunders uppdrag, inbegripet ingående av avtal
för att sälja finansiella instrument som utfärdats av ett värdepappersinstitut
eller ett utländskt värdepappersföretag vid tidpunkten för utfärdandet av
dessa, och

värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhanda-

hålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.

5 §

6

I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm

automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget
mänskligt ingripande,

6 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

9

SFS 2017:679

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet
att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp-
hävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydel-
sen,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i

tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något annat land inom EES,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen
inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i tillämp-
liga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare

på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handelskod
så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt
instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappers-

företag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett ut-

ländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-

förordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsynsför-

ordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksam-

het som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om

resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfat-
tas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncer-

background image

10

SFS 2017:679

nens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt värde-
pappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försäm-
ring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer
av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt infly-
tande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och
säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och
3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser

(spreadar),

matchad principalhandel: en transaktion
1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt

att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för mark-
nadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och
3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon

vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för
transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-

holdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag
inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-

institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som

är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintres-

sen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att

utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappers-
bolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag
inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde

som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående
kalenderåren,

startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i

tillsynsförordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen
enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla till-

gångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,

background image

11

SFS 2017:679

strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i för-

ordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel

som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom

samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller ut-

föras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller en-
skilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulle-

ringar,

varaktigt medium: ett medel som
1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och
under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informa-
tionen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och
återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i syfte

att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin
finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finan-
siella situationen.

5 a §

7

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav en-

ligt 5 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § första stycket, andra stycket 1�8, samt tredje och femte styckena, om

beräkning av innehavet,

� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 §
1 denna lag, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

bedriver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 §
6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

7 Senaste lydelse 2009:365.

background image

12

SFS 2017:679

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värde-
pappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som bedriver finansierings-
rörelse.

11 §

8

Den som är eller har varit knuten till ett värdepappersbolag, en börs,

en leverantör av datarapporteringstjänster eller en clearingorganisation som
anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans
affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en be-

stämmelse som gäller för verksamheten får inte obehörigen röjas, om uppgif-
ten kan avslöja anmälarens eller den anmäldes identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

2 kap.

1 §

För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av Finansinspektionen,

om inte något annat framgår av denna lag. Tillstånd får ges för

1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finan-

siella instrument,

2. utförande av order på kunders uppdrag,
3. handel för egen räkning,
4. portföljförvaltning,
5. investeringsrådgivning,
6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finan-

siella instrument med ett fast åtagande,

7. placering av finansiella instrument utan fast åtagande,
8. drift av MTF-plattformar, och
9. drift av OTF-plattformar.

1 a §

Tillstånd för en investeringstjänst enligt 1 § 1, 2 och 4�7 omfattar

även att tjänsten tillhandahålls avseende en strukturerad insättning.

1 b §

För drift av ett multilateralt system krävs tillstånd för drift av en han-

delsplattform eller en reglerad marknad.

2 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen som ett

led i rörelsen

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel

med redovisningsskyldighet, dock inte tillhandahålla eller föra värdepap-
perskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst),

2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska

kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,

8 Senaste lydelse 2014:985.

background image

13

SFS 2017:679

3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande

frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp,

4. utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster,
5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former

av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument,

6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instru-

ment,

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster av-

seende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som
avses i punkterna 2�4 och 7 i definitionen i 1 kap. 4 §, och

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen.
Tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd en-

ligt första stycket 2.

3 §

9

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva valu-

tahandel.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkringsförmed-

ling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling.

I 10 kap. finns bestämmelser om tillhandahållande av vissa datarapporte-

ringstjänster.

5 §

10

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslu-

tande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-
samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte utesluter

att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän-
förliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjäns-
ter eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument
än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter,
såvida de inte

a) är marknadsgaranter,
b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-finan-
siella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på ett ob-

9 Senaste lydelse 2012:375.

10 Senaste lydelse 2013:579.

background image

14

SFS 2017:679

jektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverk-
samheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,
8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i

förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företa-
get,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som

syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet

enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får
driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hän-

förliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller till-
handahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till kunderna i
sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av in-

vesteringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som mark-
nadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas

samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget anser att
verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som omfattas
av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik ersättning
för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet, dock

inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investeringstjänster
rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphä-
vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om
upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande el-
handel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,
eller

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om

background image

15

SFS 2017:679

upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nätföreskrif-
ter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som avses

i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a och

fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem, rör-

ledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på en-
ergi,

14. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för

förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap.
3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
värdepappersfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen om
värdepappersfonder eller andelar i specialfonder eller sådana utländska fon-
der som avses i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra
stycket eller 11 § första stycket 1 lagen om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder samt investeringsrådgivning avseende sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvaltnings-

bolag, fondföretag, samt AIF-förvaltare som avses i a, och

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel

eller andelar i fonder eller fondföretag,

15. företag som är verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 a § lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter som handlar med utsläppsrätter för
egen räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig åt

annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
16. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen om

värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen anges
i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

3 kap.

9 §

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd samråda med be-

hörig myndighet i ett annat land inom EES, om bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett värdepappersföretag, en

marknadsoperatör, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisa-
tion i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett värde-

pappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett
försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett värdepappers-
företag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäk-
ringsföretag med auktorisation i det landet.

background image

16

SFS 2017:679

4 kap.

1 §

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse behöver inte tillstånd enligt 2 kap.
1 §. Ett sådant företag får

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda ett

anknutet ombud som är etablerat här i landet med början två månader efter det
att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland har
tagit emot en underrättelse som innehåller

a) en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift

om filialens eller det anknutna ombudets organisation, och

b) uppgift om filialens eller det anknutna ombudets adress och ansvariga

ledning, och

2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland erbjuda och till-

handahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behörig
myndighet i företagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller
en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka
tjänster som ska erbjudas och om huruvida företaget avser att använda ett an-
knutet ombud som är etablerat i företagets hemland.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än vad

som anges i första stycket 1.

4 §

Ett företag som hör hemma utanför EES får efter tillstånd av Finans-

inspektionen driva värdepappersrörelse från filial i Sverige. Tillstånd till
filialetablering ska ges om

1. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hem-

landet och det har tillstånd i hemlandet för att tillhandahålla de tjänster och
driva den verksamhet som ansökan avser,

2. företagets hemland har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka

penningtvätt och finansiering av terrorism,

3. det har inrättats samarbetsarrangemang mellan Finansinspektionen och

den behöriga myndigheten i det land där företaget hör hemma som inbegriper
bestämmelser som reglerar informationsutbyte i syfte att bevara marknadens
integritet och skydda investerare,

4. filialen fritt förfogar över ett tillräckligt startkapital,
5. det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen

av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 § 5 och 6 och 5 §,

6. företagets hemland har ingått ett avtal med Sverige, som uppfyller nor-

merna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmö-
genhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklu-
sive eventuella multilaterala skatteavtal,

7. filialen tillhör ett investerarskydd som har godkänts eller erkänts i enlig-

het med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997
om system för ersättning till investerare, i den ursprungliga lydelsen, och

8. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag, förordningen om marknader för finansiella
instrument, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och andra författ-
ningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige.

background image

17

SFS 2017:679

7 §

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en fullständig an-

sökan om tillstånd enligt 4 § har lämnats in underrätta företaget om sitt beslut
i tillståndsfrågan.

8 §

Ett företag som avses i 4 § och som har fått tillstånd att driva värdepap-

persrörelse från filial i Sverige ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporte-
ringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträ-
delser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem.

9 §

I förordningen om marknader för finansiella instrument finns ytterligare

bestämmelser om möjligheten för företag som hör hemma utanför EES att
under vissa förutsättningar tillhandahålla investeringstjänster eller utföra in-
vesteringsverksamhet inom EES.

5 kap.

1 §

Ett värdepappersbolag som avser att driva värdepappersrörelse från en

filial eller genom att använda ett anknutet ombud som är etablerat i ett annat
land inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbör-
jas. Underrättelsen ska innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om filia-

lens och det anknutna ombudets organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas och det anknutna ombudet

användas samt om filialens och det anknutna ombudets adresser och ansva-
riga ledningar.

Första stycket gäller även ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd enligt

3 kap. 10 § och som avser att driva värdepappersrörelse genom att använda ett
anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.

3 §

Om ett värdepappersbolag avser att ändra något som angetts i bolagets

underrättelse till Finansinspektionen enligt 1 §, ska bolaget skriftligen under-
rätta inspektionen minst en månad innan ändringen genomförs. Finansinspek-
tionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om änd-
ringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspektio-

nen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in
till inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet ska omedel-
bart underrättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd eller insättningsgaranti som avses i 2 § för-

sta stycket ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det
land där filialen finns om ändringen.

Första�tredje styckena gäller även ett svenskt kreditinstitut som har till-

stånd enligt 3 kap. 10 § och som avser att driva värdepappersrörelse genom
att använda ett anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.

4 §

Ett värdepappersbolag som avser att driva värdepappersrörelse i ett

annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att in-
rätta filial där, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbör-
jas. Underrättelsen ska innehålla

background image

18

SFS 2017:679

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka

tjänster som ska erbjudas,

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och
3. uppgift om huruvida bolaget avser att använda ett anknutet ombud etab-

lerat i Sverige för verksamheten i det andra landet.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den och verksamhetsplanen till den behöriga myndigheten i
det land där verksamheten ska drivas.

6 §

Ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd enligt 3 kap. 10 § och som av-

ser att driva värdepappersrörelse i ett annat land inom EES genom anknutet
ombud etablerat i Sverige, ska underrätta Finansinspektionen innan verksam-
heten påbörjas om vilket det anknutna ombudet är.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där verksam-
heten ska drivas.

7 §

Ett värdepappersbolag som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom

EES för att underlätta för deltagare på distans att få tillträde till bolagets
handelsplattform ska innan sådana åtgärder påbörjas underrätta Finansinspek-
tionen. Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där åtgärderna
ska vidtas. På begäran ska Finansinspektionen till samma myndighet lämna
uppgifter om vilka från det landet som deltar på bolagets handelsplattform.

Första stycket gäller även ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd enligt

3 kap. 10 § och som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom EES för att
underlätta för deltagare på distans att få tillträde till institutets handelsplatt-
form.

6 kap.

1 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES som har träffat avtal med ett anknutet ombud som
är etablerat i Sverige, ska anmäla ombudet för registrering hos Bolagsverket.
Institutet eller företaget ska innan det träffar ett sådant avtal kontrollera att det
anknutna ombudet har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer för den verk-
samhet som det ska driva samt att det även i övrigt är lämpligt att driva sådan
verksamhet.

I en anmälan enligt första stycket ska det anges vilken verksamhet som om-

budet ska driva.

4 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES ska se till att ett anknutet ombud som det har an-
mält för registrering enligt 1 § informerar kunderna om

1. vilket värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag det före-

träder,

2. vilka befogenheter det har, och
3. att institutet eller företaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som

ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kun-
den.

background image

19

SFS 2017:679

5 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag

som hör hemma inom EES som har träffat avtal med ett anknutet ombud är
ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

6 §

11

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföre-

tag som hör hemma inom EES ska fortlöpande se till att anknutna ombud som
det har anmält för registrering enligt 1 § uppfyller

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt 1 § första

stycket, och

2. det som enligt 8 kap. 15 § och 9 kap. 1 och 10�29 §§ gäller för värde-

pappersinstitut.

7 §

Bolagsverket är registreringsmyndighet för anknutna ombud som avses

i 1 §. Hos Bolagsverket förs register över anknutna ombud, där de uppgifter
som enligt lag eller andra författningar ska tas in i register skrivs in.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap.

4 b §, och

2. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska

iaktta enligt 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud.

8 kap. Rörelseregler

1 §

12

Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara

det som anges i 15�20, 32 och 33 §§ tillämpas på utländska företag som
driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 15 § gäller inte för transaktioner som genomförs mellan

deltagarna på en MTF-plattform enligt de regler som gäller för plattformen
eller i förhållandet mellan deltagarna och det värdepappersinstitut som driver
plattformen.

2 §

Vid försäljning och rådgivning till kunder som avser strukturerade in-

sättningar gäller 1 § första stycket, 8 e, 9 och 12�16 §§, 6 kap., 9 kap. 1 §, 2 §
första stycket samt 3�12, 14�17, 20�29, 38, 47 och 49 §§, 23 kap. och 25 kap.

8 e §

Styrelsen i ett värdepappersinstitut ska

1. fastställa och övervaka
a) genomförandet av arrangemang för styrning som säkerställer en ansvars-

full ledning av institutet där åtskillnad ska göras mellan funktioner inom orga-
nisationen och förebyggande av intressekonflikter på ett sätt som främjar
marknadens integritet och kundernas intresse,

b) institutets organisation när det gäller tillhandahållandet av investerings-

tjänster och utförandet av investeringsverksamhet,

11 Senaste lydelse 2013:579.

12 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 2 § 2013:579.

background image

20

SFS 2017:679

c) en policy avseende tjänster, verksamhet och produkter som institutet er-

bjuder eller tillhandahåller i enlighet med institutets risktolerans och egenska-
perna och behoven hos institutets kunder, och

d) en policy för ersättning till personer som deltar i tillhandahållandet av

tjänster till kunder, vilken ska syfta till att främja ansvarsfulla affärsmetoder
och en rättvis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i
förbindelserna med kunderna, och

2. övervaka och regelbundet
a) bedöma lämpligheten hos och genomförandet av institutets strategiska

mål i tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investe-
ringsverksamhet och sidotjänster,

b) bedöma effektiviteten i institutets styrningsformer,
c) bedöma lämpligheten hos de strategier som avser tillhandahållandet av

tjänster till kunder, och

d) vidta lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister.
Styrelsen ska ha tillgång till den information som krävs för att ha uppsikt

över och övervaka verkställande direktörens beslutsfattande.

10 §

Ett värdepappersinstitut ska ha tillräckliga system, resurser och rutiner

för att institutet ska kunna tillhandahålla investeringstjänster och utföra inves-
teringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.

Ett värdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer för att säkerställa

skyddet och autentiseringen vid informationsöverföring och för att minimera
risken för dataförvanskning och obehörig åtkomst till informationen.

Intressekonflikter

12 §

Ett värdepappersinstitut ska fastställa och tillämpa effektiva organisa-

toriska och administrativa förfaranden så att alla rimliga åtgärder vidtas för att
förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

Produktstyrning

13 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument för för-

säljning till kunder ska fastställa, tillämpa och se över en process för godkän-
nande av varje finansiellt instrument och varje betydande förändring av exis-
terande instrument innan de marknadsförs eller distribueras till kunder (pro-
duktgodkännande). Processen för produktgodkännande ska specificera en
fastställd målgrupp av slutkunder för ett finansiellt instrument och säkerställa
att alla relevanta risker för målgruppen bedöms och att den avsedda distribu-
tionsstrategin är förenlig med målgruppen.

Värdepappersinstitutet ska regelbundet se över de finansiella instrument

som institutet erbjuder eller marknadsför, med beaktande av alla händelser
som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda
målgruppen, för att bedöma om produkten fortfarande är förenlig med beho-
ven hos den fastställda målgruppen och om den avsedda distributionsstrategin
fortfarande är lämplig.

14 §

Om ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument an-

litar någon annan för att distribuera dessa, ska institutet förse denne med all

background image

21

SFS 2017:679

lämplig information om instrumenten och processen för produktgodkän-
nande, inbegripet den fastställda målgruppen för dem.

Om ett värdepappersinstitut erbjuder eller rekommenderar finansiella in-

strument som det inte själv producerar, ska institutet ha adekvata arrange-
mang för att få sådan information som avses i första stycket och för att förstå
egenskaperna hos instrumenten och den fastställda målgruppen för dem.

Kompetenskrav

15 §

Ett värdepappersinstitut ska säkerställa och, på begäran av Finans-

inspektionen, kunna visa att de personer som lämnar investeringsrådgivning
eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sido-
tjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att institutet ska upp-
fylla sina skyldigheter enligt denna lag.

16 §

Ett värdepappersinstitut ska dokumentera all investeringsverksamhet

och samtliga investeringstjänster, sidotjänster och transaktioner som det har
genomfört. Dokumentationen ska göras så att Finansinspektionen har möjlig-
het att övervaka att institutet har iakttagit kraven i denna lag och förordningen
om marknader för finansiella instrument samt i föreskrifter som har medde-
lats med stöd av lagen.

Dokumentationen ska också göras så att Finansinspektionen har möjlighet

att övervaka att marknadsmissbruksförordningen följs.

17 §

Dokumentationen enligt 16 § ska inbegripa

1. inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunika-

tion som avser transaktioner som genomförts vid handel för egen räkning och
tillhandahållande av tjänster som rör mottagande, vidarebefordran och utfö-
rande av order på kunders uppdrag, och

2. telefonsamtal och elektronisk kommunikation som avses leda till att en

sådan transaktion genomförs eller att en sådan investeringstjänst tillhanda-
hålls.

För att uppfylla kraven i första stycket ska värdepappersinstitutet vidta alla

rimliga åtgärder för att spela in alla telefonsamtal och bevara all elektronisk
kommunikation som görs, sänds eller tas emot med utrustning som institutet
tillhandahåller en anställd eller underleverantör eller som institutet accepterar
eller tillåter att en anställd eller underleverantör använder.

18 §

Ett värdepappersinstitut ska informera sina kunder om att telefonsam-

tal eller elektronisk kommunikation mellan institutet och kunder som leder
eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in eller bevaras. Informatio-
nen ska lämnas innan några investeringstjänster tillhandahålls.

Värdepappersinstitutet får inte per telefon eller via elektronisk kommuni-

kation tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran
av order eller utförande av order till kunder som inte har informerats enligt
första stycket.

Värdepappersinstitutet ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att

en anställd eller underleverantör genomför telefonsamtal eller elektronisk
kommunikation som ska spelas in eller bevaras enligt 17 § med utrustning
som inte tillhör institutet och som gör att institutet inte kan dokumentera eller
kopiera telefonsamtalet eller den elektroniska kommunikationen.

background image

22

SFS 2017:679

19 §

Om ett värdepappersinstitut tar emot en order från en kund på annat

sätt än per telefon, ska institutet dokumentera ordern på ett varaktigt medium.

20 §

Ett värdepappersinstitut ska spara dokumentation enligt 17 och 19 §§ i

minst fem år eller den längre tid, upp till sju år, som anges i föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Värdepappersinstitutet ska på begäran tillhandahålla berörda kunder doku-

mentationen.

21 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform

eller som på annat sätt organiserar handel i finansiella instrument enligt 2 kap.
1 § 1 ska

1. övervaka handeln och kursbildningen,
2. se till att handeln sker i överensstämmelse med institutets regler, denna

lag, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden, och

3. kunna upptäcka systemavbrott.
Värdepappersinstutet ska på begäran av Finansinspektionen ge inspektio-

nen åtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

Värdepappersinstitutet ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om
1. betydande överträdelser av handelsreglerna,
2. otillbörliga marknadsförhållanden,
3. beteenden som kan tyda på överträdelser av marknadsmissbruksförord-

ningen, och

4. systemavbrott.

Algoritmisk handel

Allmänna krav

23 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska ha effek-

tiva system och riskkontroller som är anpassade för den verksamheten. Syste-
men och kontrollerna ska säkerställa att institutets handelssystem är mot-
ståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet, att de omfattas av lämpliga han-
delströsklar och handelslimiter och att de förhindrar att felaktiga order
skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att det kan skapa eller bidra
till en oordnad marknad.

Värdepappersinstitutet ska också ha effektiva system och åtgärder för risk-

kontroll för att säkerställa att handelssystemen inte kan användas för något
ändamål som strider mot marknadsmissbruksförordningen eller mot reglerna
på en handelsplats till vilken institutet är anslutet.

Värdepappersinstitutet ska ha inrättat effektiva arrangemang för kontinuer-

lig drift av verksamheten för att hantera driftavbrott i sina handelssystem och
ska se till att systemen är fullt testade och lämpligt övervakade för att säker-
ställa att de uppfyller kraven i första och andra styckena.

Värdepappersinstitutet ska dokumentera de åtgärder som det har vidtagit

enligt första�tredje styckena så att Finansinspektionen har möjlighet att över-
vaka att institutet har följt denna lag.

24 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska anmäla

detta till Finansinspektionen och till den behöriga myndighet som utövar till-
syn över handelsplatsen.

background image

23

SFS 2017:679

Särskilda krav vid högfrekvenshandel

25 §

Ett värdepappersinstitut som tillämpar en teknik för algoritmisk hög-

frekvenshandel ska bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina
lagda order, utförda order och bud på handelsplatser. Institutet ska på begäran
av Finansinspektionen göra uppgifterna tillgängliga för inspektionen.

Särskilda krav vid marknadsgarantstrategi

26 §

För ett värdepappersinstitut som handlar för egen räkning som del-

tagare på en eller flera handelsplatser och har en strategi som omfattar att
lämna fasta, samtidiga köp- och säljbud av jämförbar storlek till konkurrens-
kraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument på en enda han-
delsplats eller olika handelsplatser så att likviditet regelbundet och löpande
tillhandahålls den totala marknaden (marknadsgarantstrategi) gäller 27 §.

27 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel som ett led i

en marknadsgarantstrategi ska

1. utföra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en bestämd an-

del av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omständig-
heter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett regelbundet och för-
utsägbart sätt,

2. ingå ett bindande skriftligt avtal med den som driver handelsplatsen som

åtminstone anger institutets skyldigheter enligt 1, och

3. ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att institutet

alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i 2.

Kraven i första stycket gäller med beaktande av likviditeten, omfattningen

och arten på den specifika marknaden och särdragen hos de finansiella instru-
ment som handlas på marknaden.

Direkt elektroniskt tillträde

28 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde

till en handelsplats ska ha inrättat effektiva system och kontroller som säker-
ställer att

1. lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på

lämpligt sätt,

2. kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda han-

dels- och kredittrösklar,

3. handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas på lämp-

ligt sätt, och

4. lämplig riskkontroll förhindrar handel som kan skapa risker för institutet

självt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller
stå i strid med marknadsmissbruksförordningen eller de regler som gäller för
handelsplatsen.

29 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde

ska se till att kunder som använder tjänsten uppfyller kraven i denna lag och
följer handelsplatsens regler.

Värdepappersinstitutet ska övervaka transaktionerna för att kunna upptäcka

överträdelser av denna lag, otillbörliga marknadsförhållanden eller ageranden

background image

24

SFS 2017:679

som kan innebära marknadsmissbruk och som ska rapporteras till Finans-
inspektionen.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt

avtal mellan institutet och kunden om de huvudsakliga rättigheter och skyl-
digheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten och att institutet enligt
avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag.

30 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde

ska anmäla detta till Finansinspektionen och till den behöriga myndighet som
utövar tillsyn över handelsplatsen.

31 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde

ska dokumentera de åtgärder som det har vidtagit för att uppfylla kraven i 28
och 29 §§ så att Finansinspektionen har möjlighet att övervaka att institutet
har följt denna lag.

Underrättelseskyldighet för systematiska internhandlare

32 §

Om ett värdepappersinstitut är systematisk internhandlare, ska det

underrätta Finansinspektionen om detta.

Information om kvalitet på utförande av transaktioner

33 §

Ett värdepappersinstitut som är systematisk internhandlare, marknads-

garant eller annan tillhandahållare av likviditet ska offentliggöra information
om kvaliteten på sitt utförande av transaktioner.

Informationen ska offentliggöras minst en gång per år och tillhandahållas

avgiftsfritt.

Clearingmedlem för andra personer

34 §

Ett värdepappersinstitut som är clearingmedlem för andra personer ska

ha inrättat effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklings-
tjänster tillämpas enbart på personer som är lämpliga och uppfyller tydliga
kriterier och att lämpliga krav ställs på dessa personer för att minska riskerna
för institutet och för marknaden.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt

avtal mellan institutet och personen om de huvudsakliga rättigheter och skyl-
digheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten.

35 §

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och in-
struktioner som avses i 3�8 §§,

2. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 9 §,

13 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 42 § 2014:985.

background image

25

SFS 2017:679

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

11 §,

6. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappersinsti-

tut ska ha enligt 13 §,

7. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 14 § första

stycket,

8. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information och

för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda mål-
gruppen för instrumenten enligt 14 § andra stycket,

9. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella in-

strument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds
eller rekommenderas till kunder,

10. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 15 §,
11. dokumentation enligt 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas

enligt 20 §, och

12. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 §.

9 kap. Uppföranderegler och investerarskyddsregler

2 §

Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det

som anges i 1, 10�39, 47 och 48 §§ tillämpas på utländska företag som driver
värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 1, 10�12, 14�17, 20�29 och 31�39 §§ gäller inte för trans-

aktioner som genomförs mellan deltagarna på en MTF-plattform enligt de
regler som gäller för plattformen eller i förhållandet mellan deltagarna och det
värdepappersinstitut som driver plattformen.

3 §

Ett värdepappersinstitut ska dela in sina kunder i kategorierna professio-

nell kund och icke-professionell kund. Ett värdepappersinstitut får behandla
vissa professionella kunder som jämbördiga motparter. Ett värdepappersinsti-
tut ska upprätta interna regler och rutiner för indelning av sina kunder.

I 4 och 5 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som profes-

sionella kunder.

I 6 och 7 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som jämbör-

diga motparter.

4 §

Ett värdepappersinstitut ska betrakta en kund som en professionell

kund, om kunden ingår i någon av följande grupper:

1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
2. företag som uppfyller minst två av följande tre krav
a) balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst

20 000 000 euro,

b) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst

40 000 000 euro, och

c) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,
3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för

förvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt
Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden
och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och

background image

26

SFS 2017:679

4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1�3 vars

huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag
som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella trans-
aktioner.

Innan ett värdepappersinstitut tillhandahåller en tjänst till en kund som av-

ses i första stycket, ska det informera kunden om att den kommer att betraktas
som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och
kunden avtalar något annat. Värdepappersinstitutet ska upplysa kunden om
möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som
en icke-professionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli behandlad som en icke-

professionell kund, får värdepappersinstitutet ingå ett skriftligt avtal med kun-
den som innebär att kunden i vissa avseenden inte ska betraktas som en pro-
fessionell kund.

5 §

Ett värdepappersinstitut får behandla en kund som inte ingår i någon av

grupperna i 4 § första stycket som en professionell kund, om kunden skriftli-
gen har begärt hos värdepappersinstitutet att bli behandlad som en professio-
nell kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst
eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden
uppfyller minst två av följande tre krav:

1. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio

transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående
fyra kvartalen.

2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad som in-

sättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger
motsvarande 500 000 euro.

3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en be-

fattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.

För att få behandla en kund som avses i första stycket som en professionell

kund måste värdepappersinstitutet

1. ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap, erfarenhet och

kunskap som ger en tillräcklig grund för att anta att kunden med tanke på de
planerade transaktionernas och tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina
egna investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och

2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt till skydd och

ersättning till investerare som kunden kan förlora och i ett särskilt dokument
skriftligen ha fått en förklaring från kunden att den är medveten om följderna
av att förlora detta skydd.

Innan ett värdepappersinstitut godtar en begäran från en kund att bli be-

handlad som en professionell kund, ska institutet vidta alla rimliga åtgärder
för att försäkra sig om att kunden uppfyller de krav som ställs enligt första
stycket.

6 §

En kund som avses i 5 § ska informera värdepappersinstitutet om alla

förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden ska få bli be-
handlad som en professionell kund. Värdepappersinstitutet ska vidta lämpliga
åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre uppfyller de ursprung-
liga villkor som berättigade denne att bli behandlad som en professionell
kund.

background image

27

SFS 2017:679

7 §

14

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av

följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,
2. kreditinstitut,
3. försäkringsföretag,
4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

(2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § för-
sta stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag
som förvaltar dem,

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,
6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1�5 som har tillstånd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

7. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive

offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga
organisationer, samt

8. andra enheter än sådana som avses i 1�7, om de får betraktas som jäm-

bördiga motparter enligt den delegerade förordningen till MiFID II.

8 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse

enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verksamhet medverka till eller inleda
transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa det krav att till-
varata kundens intressen som anges i 1 § eller någon av 10�12, 16, 21, 24�26,
30, 31, 33�36 eller 38 §§, för dessa transaktioner och sidotjänster som är
direkt knutna till transaktionerna.

En motpart som ingår i en sådan grupp som anges i 7 § 1�7 har dock rätt att

begära att de bestämmelser som anges i första stycket ska tillämpas generellt i
avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion.

Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som är

en sådan enhet som avses i 7 § 8, ska enheten uttryckligen ha godtagit att bli
behandlad som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller
avse en enskild transaktion.

I fråga om motparter som inte ingår i någon av de grupper som anges i 7 §

1�7 och som hör hemma i ett annat land inom EES gäller första stycket bara
om motparten i den staten erkänns som jämbördig motpart i enlighet med arti-
kel 30.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument. I sådana fall
tillämpas tredje stycket på motsvarande sätt.

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

9 §

Ett värdepappersinstitut ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera,

förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan insti-
tutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund
eller mellan kunder i samband med tillhandahållande av investeringstjänster
och sidotjänster, inklusive sådana som orsakas av ersättningar eller förmåner

14 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 19 § 2013:579. �ndringen innebär bl.a. att andra
och tredje styckena tas bort.

background image

28

SFS 2017:679

från annan än kunden, institutets eget ersättningssystem eller andra incita-
mentsstrukturer.

Om de förfaranden som ett värdepappersinstitut har fastställt och tillämpar

enligt 8 kap. 12 § och de åtgärder som institutet har vidtagit enligt första
stycket inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att på-
verkas negativt, ska institutet informera kunden om arten av eller källan till
intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst
eller sidotjänst för kundens räkning. Informationen ska lämnas på ett varaktigt
medium och vara tillräckligt tydlig och detaljerad med hänsyn till om kunden
är en professionell kund eller en icke-professionell kund, för att kunden ska
kunna fatta ett välgrundat beslut när det gäller den investeringstjänst eller
sidotjänst där intressekonflikten uppstår.

Ersättningssystem

10 §

Ett värdepappersinstitut ska utforma sina ersättningssystem så att per-

sonalen inte belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med insti-
tutets skyldighet att iaktta kundernas intressen.

Produktion och distribution av finansiella instrument

11 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument för för-

säljning till kunder ska säkerställa att instrumenten är utformade för att upp-
fylla behoven hos en fastställd målgrupp enligt 8 kap. 13 §, att strategin för
distribution av instrumenten är lämplig i förhållande till den målgruppen och
att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att instrumenten distribueras till
målgruppen.

12 §

Ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska

vara väl insatt i de finansiella instrument som institutet erbjuder eller rekom-
menderar. Institutet ska bedöma hur instrumenten svarar mot behoven hos de
kunder till vilka institutet tillhandahåller investeringstjänster med beaktande
av den fastställda målgruppen enligt 8 kap. 13 §. Institutet ska säkerställa att
de finansiella instrumenten erbjuds eller rekommenderas endast när detta lig-
ger i kundens intresse.

Information till kund

14 §

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lämplig och lättbe-

griplig information enligt 15�17 §§ i god tid innan institutet tillhandahåller en
investeringstjänst eller sidotjänst.

Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av de in-

vesteringstjänster och finansiella instrument som institutet erbjuder och vilka
risker som är förknippade med dem. Informationen får lämnas i standardise-
rad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kunder ska

vara rättvisande och tydlig och får inte vara vilseledande. Marknadsförings-
material ska lätt kunna identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produkter

och tjänster och vilken information som ska lämnas till kunder finns i mark-
nadsföringslagen (2008:486) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

background image

29

SFS 2017:679

utanför affärslokaler. Om information inte lämnas i enlighet med denna para-
graf och 15�17 §§, ska marknadsföringslagen tillämpas, med undantag av be-
stämmelserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

15 §

Ett värdepappersinstitut ska förse kunder med information om

1. institutet och dess tjänster,
2. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier, inbegripet

vägledning om och varningar för de risker som är förknippade med investe-
ringar i instrumenten eller placeringsstrategierna samt om instrumentet i
fråga, med beaktande av den målgrupp som har fastställts för instrumentet, är
avsett för professionella eller icke-professionella kunder,

3. utförandeplatser, och
4. alla kostnader och avgifter förknippade med investeringstjänster och

sidotjänster, inbegripet kostnaderna för rådgivning och kostnaderna för de
finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs till kunden
samt hur kunden får betala kostnader och avgifter, inbegripet eventuella betal-
ningar till institutet från en tredjepart.

Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter

för investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte beror på
underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den
totala kostnaden liksom den kumulativa effekten på investeringens avkast-
ning. Om kunden begär det, ska en uppdelning per post ges. Informationen
ska, i förekommande fall, ges till kunden regelbundet, åtminstone årligen,
under investeringens varaktighet.

16 §

När en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller

produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskom-
melse eller paket (korsförsäljning), ska värdepappersinstitutet informera kun-
den om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat och,
i förekommande fall, förse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgif-
terna för varje komponent.

Om riskerna med en överenskommelse eller ett paket som erbjuds en icke-

professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår om kompo-
nenterna väljs separat, ska institutet förse kunden med en adekvat beskrivning
av de olika komponenterna i överenskommelsen eller paketet och hur förhål-
landet mellan dem förändrar riskerna.

17 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning

ska informera kunden om huruvida

1. rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte,
2. rådgivningen är baserad på en allmän eller mer begränsad analys av

olika finansiella instrument, och särskilt om urvalet omfattar eller är begrän-
sat till finansiella instrument utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av insti-
tutet, företag som institutet har nära förbindelser med eller andra företag till
vilka institutet har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande att det kan
riskera att försämra förutsättningarna för institutet att lämna oberoende inves-
teringsråd, och

3. institutet regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de

finansiella instrument som det rekommenderar kunden.

background image

30

SFS 2017:679

Urvalet av finansiella instrument vid investeringsrådgivning på oberoende
grund

20 §

Ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att institutet

tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund ska i den verksam-
heten bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instru-
ment som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investe-
ringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Urvalet får inte omfatta finansiella
instrument utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av institutet, företag som
institutet har nära förbindelser med eller andra företag till vilka institutet har
ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande att det kan riskera att försämra
förutsättningarna för institutet att lämna oberoende investeringsråd.

Ersättningar till eller från tredjepart

21 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investeringstjänst eller

sidotjänst till en kund får betala eller ta emot en ersättning eller tillhandahålla
eller ta emot en förmån till eller från någon annan än kunden bara om

1. ersättningen eller förmånen
a) är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten till kunden, och
b) inte försämrar institutets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att

agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens intressen,
och

2. kunden, innan tjänsten tillhandahålls, på ett heltäckande, korrekt och be-

gripligt sätt har informerats om ersättningens eller förmånens förekomst, art
och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning
av beloppet samt, i förekommande fall, om hur ersättningen eller förmånen
överförs till kunden.

Första stycket gäller inte ersättningar eller förmåner som är nödvändiga för

att tillhandahålla tjänsten och som är av sådan art att de inte kan anses stå i
strid med värdepappersinstitutets skyldighet att agera hederligt, rättvist och
professionellt i enlighet med kundens intressen.

22 §

Ett värdepappersinstitut som har informerat en kund om att institutet

tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller ett värdepap-
persinstitut som tillhandahåller portföljförvaltning, får i samband med att det
tillhandahåller en sådan tjänst till kunden inte ta emot och behålla en ersätt-
ning eller förmån från någon annan än kunden.

Första stycket gäller inte mindre icke-monetära förmåner som värdepap-

persinstitutet har informerat kunden om och som kan höja kvaliteten på tjäns-
ten till kunden och som är av en sådan omfattning och art att de inte kan anses
hindra institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intres-
sen.

23 §

Ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning eller portföljförvaltning, hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om
dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten
samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att insti-
tutet kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instru-
ment som är lämpliga för denne.

background image

31

SFS 2017:679

Uppgifterna om kundens ekonomiska situation och investeringsmål ska ge

tillräckligt underlag för att värdepappersinstitutet ska kunna bedöma och sär-
skilt beakta kundens risktolerans och möjlighet att klara av förluster.

Vid korsförsäljning ska värdepappersinstitutet bedöma lämpligheten av

överenskommelsen eller paketet som helhet.

24 §

Ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller någon annan inves-

teringstjänst än dem som anges i 23 §, begära att kunden lämnar uppgifter om
sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så
att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kun-
den. Vid korsförsäljning ska bedömningen avse överenskommelsen eller
paketet som helhet.

Ett värdepappersinstitut ska, om det mot bakgrund av de uppgifter som det

har fått enligt första stycket anser att tjänsten eller produkten inte passar kun-
den, informera kunden om detta.

Ett värdepappersinstitut ska, om en kund inte lämnar uppgifter enligt första

stycket eller lämnar ofullständiga uppgifter, informera kunden om att institu-
tet inte kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

Information enligt andra och tredje styckena får lämnas i standardiserad

form.

25 §

15

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mot-

tagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella in-
strument och utförande av order på kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i
24 §, om

1. tjänsten avser
a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad, en marknad ut-

anför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts vara lik-
värdig med en reglerad marknad eller en MTF-plattform, med undantag för
aktier i andra företag för kollektiva investeringar än sådana som avses i d och
aktier som omfattar derivat,

b) penningmarknadsinstrument, med undantag för sådana instrument som

omfattar derivat eller har en struktur som gör det svårt för kunden att förstå
den risk som instrumentet är förenad med,

c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser som tagits upp till

handel på en reglerad marknad, en marknad utanför EES som enligt beslut av
Europeiska kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad
eller en MTF-plattform, med undantag för sådana skuldförbindelser som om-
fattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att för-
stå den risk som skuldförbindelsen är förenad med,

d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25

lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i
1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag, med undantag för struk-
turerade fondföretag som avses i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens
förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare
och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller
prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en
webbplats,

15 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 25 § 2013:579.

background image

32

SFS 2017:679

e) strukturerade insättningar, med undantag för sådana vars struktur gör det

svårt för kunden att förstå risken avseende avkastningen eller kostnaden för
att säga upp insättningen i förtid, eller

f) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats, i standardiserad eller annan

form, om att institutet inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten
passar kunden.

Om institutet i samband med investeringstjänsten lämnar kunden en kredit

för att den ska kunna genomföra en transaktion i finansiella instrument, ska
institutet uppfylla vad som krävs enligt 24 §.

Finansinspektionen får hos Europeiska kommissionen begära ett sådant

beslut om likvärdighet för en marknad utanför EES som avses i första
stycket 1 a och c.

27 §

Ett värdepappersinstitut ska på ett varaktigt medium lämna en tillfreds-

ställande rapportering till en kund om de tjänster som institutet har utfört för
kunden. Rapporteringen ska i förekommande fall lämnas regelbundet och
även innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som
har utförts för kundens räkning.

28 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning

ska på ett varaktigt medium lämna en icke-professionell kund en tillfredsstäl-
lande dokumentation som detaljerat anger vilket råd kunden har fått och hur
rådet motsvarar kundens önskemål, mål med investeringen och andra egen-
skaper (lämplighetsförklaring). Dokumentationen ska lämnas innan en trans-
aktion utförs, om inte villkoren i andra stycket är uppfyllda.

Om ett avtal att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av

ett medel för distanskommunikation som hindrar att dokumentationen lämnas
i förväg, får värdepappersinstitutet lämna lämplighetsförklaringen snarast
efter det att avtalet har ingåtts, om

a) kunden har gett sitt samtycke till att få lämplighetsförklaringen utan

onödigt dröjsmål efter det att transaktionen har utförts, och

b) institutet har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen

så att kunden först kan få lämplighetsförklaringen.

29 §

Om ett värdepappersinstitut erbjuder portföljförvaltning till en icke-

professionell kund eller har informerat en sådan kund om att institutet kom-
mer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning enligt 17 § 3, ska rap-
porteringen innehålla en uppdaterad förklaring till hur investeringen motsva-
rar kundens önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper.

30 §

Ett värdepappersinstitut som har utfört en transaktion för en kunds räk-

ning ska informera kunden om var ordern utfördes.

31 §

När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, ska det vidta alla de

åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med av-
seende på

1. pris,
2. kostnad,
3. snabbhet,

background image

33

SFS 2017:679

4. sannolikhet för utförande och avveckling,
5. storlek,
6. art, och
7. andra för kunden väsentliga förhållanden.
Om en kund har gett specifika instruktioner, ska ett värdepappersinstitut ut-

föra ordern i enlighet med dessa.

32 §

När ett värdepappersinstitut utför en order för en icke-professionell

kunds räkning, ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till

1. priset för det finansiella instrumentet, och
2. kostnaderna i samband med utförandet, inbegripet kundens alla utgifter

som hänför sig direkt till utförandet av ordern.

I bedömningen av bästa möjliga resultat ska värdepappersinstitutet beakta

de egna ersättningar och avgifter som det tar ut av kunden för utförandet av
ordern på var och en av de platser som kan komma i fråga för att utföra den.

33 §

Ett värdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer för hur institutet

ska uppnå bästa möjliga resultat enligt 31 och 32 §§ när en kunds order utförs.

I riktlinjerna ska det för varje klass av finansiella instrument finnas uppgif-

ter om de olika platser där värdepappersinstitutet utför sina kundorder och de
faktorer som påverkar valet av utförandeplats. Riktlinjerna ska omfatta de ut-
förandeplatser som gör det möjligt för institutet att stadigvarande uppnå bästa
möjliga resultat när en kundorder utförs.

Ett värdepappersinstitut ska övervaka och regelbundet utvärdera och upp-

datera sina system och riktlinjer för utförande av order och lämna information
om varje väsentlig förändring av dessa till de kunder med vilka institutet har
en fortlöpande relation. I utvärderingen ska institutet beakta den information
som har offentliggjorts enligt 37 §, 8 kap. 33 § och 13 kap. 9 §.

34 §

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lämplig information

om institutets riktlinjer för utförande av order. Informationen ska förklara hur
en order kommer att utföras på ett sätt som är tydligt, tillräckligt detaljerat och
lätt för kunder att förstå.

Innan värdepappersinstitutet utför en kunds order, ska kunden ha godtagit

riktlinjerna.

36 §

Om en kund begär det, ska ett värdepappersinstitut kunna visa att det

har utfört kundens order i enlighet med institutets riktlinjer för utförande av
order.

Om Finansinspektionen begär det, ska ett värdepappersinstitut kunna visa

att det uppfyller kraven i 31�35 och 37 §§.

Information om utförande av order

37 §

Ett värdepappersinstitut som utför kundorder ska varje år offentliggöra

en sammanfattning av de fem utförandeplatser där institutet främst, i fråga om
handelsvolym, utfört kundorder under föregående år. Sammanfattningen ska
vara uppdelad på klasser av finansiella instrument och innehålla information
om kvaliteten på utförandet.

background image

34

SFS 2017:679

Limitorder

39 §

Om en kund har angett ett lägsta pris vid försäljning till tredje man

eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende aktier som är upptagna till
handel på en reglerad marknad eller handlas på en MTF-plattform och värde-
pappersinstitutet inte utför ordern, ska institutet omedelbart offentliggöra
ordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer.
Detta gäller dock inte om kunden har gett andra instruktioner.

41 §

Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel ska

1. vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter, och
2. hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det inte har tillstånd

att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 eller är ett kredit-
institut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 ska omedelbart av-
skilja medlen från de egna tillgångarna.

43 §

Ett värdepappersinstitut får inte ingå avtal om säkerhetsöverlåtelse

(återköpsavtal) av finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som
avses i 8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen (1987:672) med icke-profes-
sionella kunder i syfte att säkra eller täcka kundens aktuella eller framtida,
faktiska eller villkorade eller presumtiva förpliktelser.

45 §

Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 gäller för värdepap-

persbolag denna paragraf och 44 § i stället för 21 kap. aktiebolagslagen
(2005:551).

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget nor-

malt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,
2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra kredit-

ärenden som ska avgöras av styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1�4, eller
6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1�5 har ett väsentligt eko-

nomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar efter ansökan om en anställd har sådan ledande

ställning som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse ska avgöra ärenden om kredit till de perso-

ner och företag som avses i andra stycket. Bolaget ska föra in uppgifter om så-
dana krediter i en förteckning.

Andra�fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av borgen

eller fordringsrätt som utfärdas av någon som avses i andra stycket. Det-
samma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för vilken någon som
avses i andra stycket är betalningsskyldig.

background image

35

SFS 2017:679

Undantag när det finns särskilda regler i EU-rätten

47 §

Om ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst som bara är en

del av en finansiell produkt för vilken det finns särskilda regler i EU-rätten,
gäller inte 14, 15 och 17 §§.

48 §

Om ett kreditavtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som
avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och
2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen,
förutsätter, för att lånet ska kunna betalas ut, läggas om eller lösas in, att
samma kund tillhandahålls en investeringstjänst avseende hypoteksobligatio-
ner som ges ut specifikt i syfte att säkra finansieringen av kreditavtalet och
har identiska villkor med det, ska 23�28 §§ och 8 kap. 15 § inte tillämpas på
den investeringstjänsten.

49 §

Ett värdepappersinstitut som genom förmedling av ett annat värdepap-

persinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES
tar emot en instruktion om att utföra en investeringstjänst eller en sidotjänst
för en kunds räkning, får förlita sig på de uppgifter om kunden som det har
fått av det andra värdepappersinstitutet eller företaget och alla rekommenda-
tioner i fråga om tjänsten eller transaktionen som kunden har fått från det
andra institutet eller företaget. Ett värdepappersinstitut som genomför en
tjänst eller transaktion utifrån sådana uppgifter och rekommendationer ansva-
rar för att tjänsten eller transaktionen utförs i enlighet med bestämmelserna i
detta kapitel och 8 kap.

Ett värdepappersinstitut som har förmedlat en instruktion till ett annat vär-

depappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag ansvarar för att den
information som det har lämnat över är fullständig och riktig och att de re-
kommendationer och den rådgivning som institutet har tillhandahållit är
lämpliga för kunden.

Bemyndiganden

50 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

1 §,

2. på vilket sätt information enligt 19 § ska lämnas till kunderna,
3. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värdepap-

persinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka
uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner som insti-
tutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt 21 §,

4. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kund av mot-

tagna ersättningar eller förmåner enligt 22 § första stycket,

5. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värde-

pappersinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investeringsråd-
givning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 22 § andra
stycket,

background image

36

SFS 2017:679

6. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsana-

lyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller för-
mån enligt 21 eller 22 §,

7. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 39 §,
8. hantering av finansiella instrument enligt 40 §,
9. hantering av medel enligt 41 §,
10. mottagande av medel på konto och bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 42 §,

11. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att

det följer förbudet i 43 §,

12. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 44 §

tredje meningen, och

13. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 45 § fjärde

stycket.

10 kap. Datarapporteringstjänster

Tillståndskrav

1 §

Ett svenskt aktiebolag får efter tillstånd av Finansinspektionen yrkes-

mässigt tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-
leverantör eller ARM-leverantör.

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en fullständig ansö-

kan har lämnats in underrätta sökanden om sitt beslut i tillståndsfrågan.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för en börs eller ett svenskt vär-

depappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplats, om börsen eller
institutet uppfyller kraven i detta kapitel.

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ges, om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar verk-
samheten,

3. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av bolaget och även i övrigt är lämplig för en sådan upp-
gift,

4. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda

bolaget, och

5. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

3 §

En ansökan enligt 1 § ska innehålla en verksamhetsplan.

Krav på styrelsen

4 §

Styrelsen i ett bolag som tillhandahåller datarapporteringstjänster ska

fastställa och övervaka arrangemang för styrning som säkerställer en ansvars-
full ledning av bolaget. I arrangemangen för styrning ska, på ett sätt som

background image

37

SFS 2017:679

främjar marknadens integritet, åtskillnad göras mellan funktioner inom orga-
nisationen och förebyggande av intressekonflikter.

Godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör)

5 §

En APA-leverantör ska ha adekvata strategier och arrangemang för att

offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i förord-
ningen om marknader för finansiella instrument så nära realtid som det är tek-
niskt möjligt och på rimliga affärsmässiga villkor.

Informationen ska hållas tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att

APA-leverantören har offentliggjort den.

En APA-leverantör ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida in-

formationen så att det säkerställer en snabb tillgång till informationen på icke-
diskriminerande grunder och i ett format som underlättar en sammanföring av
informationen med liknande data från andra källor.

6 §

Informationen enligt 5 § ska omfatta åtminstone följande uppgifter:

1. identifieringskod för det finansiella instrumentet,
2. pris till vilket transaktionen genomfördes,
3. transaktionsvolymen,
4. tidpunkt för transaktionen,
5. tidpunkt då transaktionen rapporterades,
6. prisnotering för transaktionen,
7. koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transak-

tionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ⬝SI⬝, eller koden
⬝OTC⬝, och

8. i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för

transaktionen.

7 §

En APA-leverantör ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrol-

lera handelsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och
uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör)

8 §

En CTP-leverantör ska ha adekvata strategier och arrangemang för att

samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6, 10,
20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument, samman-
föra den till en kontinuerlig elektronisk dataström och göra informationen till-
gänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rim-
liga affärsmässiga villkor.

Informationen ska hållas tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att

CTP-leverantören har offentliggjort den.

En CTP-leverantör ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida in-

formationen så att det säkerställer en snabb tillgång till informationen på icke-
diskriminerande grunder och i format som är lätta att ta del av och att använda
för marknadsdeltagare.

9 §

Informationen enligt 8 § ska omfatta åtminstone följande uppgifter:

1. identifieringskod eller identifierbara kännetecken för det finansiella in-

strumentet,

background image

38

SFS 2017:679

2. pris till vilket transaktionen genomfördes,
3. transaktionsvolymen,
4. tidpunkt för transaktionen,
5. tidpunkt då transaktionen rapporterades,
6. prisnotering för transaktionen,
7. koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transak-

tionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ⬝SI⬝, eller koden
⬝OTC⬝,

8. i tillämpliga fall, att en datoralgoritm låg bakom investeringsbeslutet och

utförandet av transaktionen,

9. i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för

transaktionen, och

10. i tillämpliga fall, en markering som, om undantag i enlighet med artikel

4.1 a eller b i förordningen om marknader för finansiella instrument gjorts
från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 i den för-
ordningen, visar vilket av undantagen som gällde för transaktionen.

10 §

En CTP-leverantör ska säkerställa att de data som den tillhandahåller

har sammanställts från alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-
plattformar och APA-leverantörer och avser de finansiella instrument som
anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den
2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation,
organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av data-
rapporteringstjänster.

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör)

11 §

En ARM-leverantör ska ha adekvata strategier och arrangemang för att

så snart som möjligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag
då transaktionen ägt rum, lämna information i enlighet med vad som följer av
artikel 26 i förordningen om marknader för finansiella instrument.

12 §

En ARM-leverantör ska ha system som på ett effektivt sätt kan kon-

trollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad informa-
tion och uppenbara fel som orsakats av ett värdepappersinstitut och då sådana
fel eller utelämnanden inträffar upplysa institutet om dem och begära om-
sändning av alla sådana felaktiga rapporter.

En ARM-leverantör ska även ha system som gör det möjligt för den att

upptäcka fel eller utelämnanden som den själv har orsakat och kunna åtgärda
dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrapporter eller, i
förekommande fall, sända in dem på nytt.

Gemensamma bestämmelser

13 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha effektiva ar-

rangemang för att förhindra intressekonflikter.

14 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha sunda

skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet vid informa-
tionsöverföring och för att minimera risken för dataförvanskning och för obe-

background image

39

SFS 2017:679

hörigt tillträde till informationen samt adekvata resurser och reservanord-
ningar för att kontinuerligt kunna tillhandahålla tjänsten.

15 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha ändamålsen-

liga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om miss-
tänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem.

11 kap.

1 a §

För ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform gäller

13 kap. 1 a�1 j, 6 a och 9 §§. Det som anges där om börs och reglerad mark-
nad ska då avse värdepappersinstitut respektive handelsplattform.

För ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform gäller utöver det

som anges i 13 kap. 1 b § att endast ett institut som inte har nära förbindelser
med den som driver plattformen får driva verksamhet som marknadsgarant på
plattformen.

1 b §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska vidta

lämpliga åtgärder för att identifiera och hantera möjliga negativa följder för
driften av handelsplattformen, eller för deltagarna i handeln på plattformen,
av intressekonflikter mellan den verksamheten och institutets övriga verk-
samhet.

2 §

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform får inte på platt-

formen utföra kundorder med utnyttjande av egna tillgångar eller bedriva
handel genom matchad principalhandel.

2 a §

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ska ha

1. tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker plattformen är

exponerad för och vidta lämpliga åtgärder och införa system för att identifiera
alla betydande risker för verksamheten på plattformen och för att reducera så-
dana risker,

2. effektiva arrangemang för att underlätta avslut utan dröjsmål av de trans-

aktioner som utförs i plattformens system, och

3. tillräckliga finansiella resurser för att plattformen ska kunna fungera kor-

rekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genom-
förs på plattformen samt till sammansättningen och graden av dess riskexpo-
nering.

2 b §

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska ha arrange-

mang som förhindrar att kundorder utförs med utnyttjande av egna tillgångar
hos institutet eller hos ett företag som ingår i samma koncern som institutet.

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform får på plattformen
1. bedriva matchad principalhandel i obligationer, strukturerade finansiella

produkter, utsläppsrätter och derivatinstrument bara om kunden har gett sitt
samtycke till det, och

2. bedriva annan handel för egen räkning än matchad principalhandel bara i

statspapper för vilka det saknas en likvid marknad.

background image

40

SFS 2017:679

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform får på plattformen

inte bedriva matchad principalhandel för att utföra kundorder med derivat-
instrument som omfattas av clearingkravet i artikel 5 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 648/2012.

2 c §

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform får inte vara

systematisk internhandlare i finansiella instrument som handlas på plattfor-
men.

En OTF-plattform får inte anslutas till en systematisk internhandlare eller

till en annan OTF-plattform på ett sådant sätt att order på plattformen kan
interagera med order eller bud hos systematiska internhandlare eller med
order på andra OTF-plattformar.

3 §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska ha regler

för vilka som får delta i handeln på denna. Som deltagare i handeln på en
MTF-plattform får institutet ha Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret samt
fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, tillräck-
liga kunskaper och ändamålsenlig organisation av verksamheten och som i
övrigt är lämpliga att delta i handeln.

3 a §

På en handelsplattform ska det finnas åtminstone tre aktiva deltagare

som var och en har möjlighet att interagera med övriga deltagare för prisbild-
ningen på plattformen.

4 a §

Reglerna för utförande av order på en MTF-plattform får inte vara

skönsmässiga.

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska handla diskretio-

närt endast vid beslut om att

1. lägga eller dra tillbaka en order på plattformen, eller
2. inte matcha en specifik kundorder med de övriga order som finns till-

gängliga i systemet vid en viss tidpunkt, förutsatt att detta stämmer överens
med institutets skyldigheter enligt 9 kap. 31 och 32 §§.

4 b §

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett

system som matchar kundorder får besluta om och, i så fall, när och i vilken
utsträckning två eller flera order ska matchas inom systemet.

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett system

som anordnar transaktioner med icke aktieliknande finansiella instrument får
underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera
potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion.

6 §

16

En utgivare av sådana överlåtbara värdepapper som avses i punkt 1

eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § och som efter ansökan av utgivare handlas på
en handelsplattform ska

1. fortlöpande informera det värdepappersinstitut som driver handelsplatt-

formen om sin verksamhet, och

2. i övrigt lämna institutet de upplysningar som det behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

16 Senaste lydelse 2016:1313.

background image

41

SFS 2017:679

Handelsstopp

12 §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform får avbryta

handeln med ett finansiellt instrument (handelsstopp) eller avföra instrumen-
tet från handel, om instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för att hand-
las på plattformen och det inte är sannolikt att handelsstoppet eller avförandet
allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att
fungera korrekt.

Ett värdepappersinstitut får avbryta handeln med ett finansiellt instrument

eller avföra instrumentet från handel även i andra fall än de som anges i första
stycket, om det inte är sannolikt att handelsstoppet eller avförandet allvarligt
skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera
korrekt.

Om värdepappersinstitutet avbryter handeln med ett finansiellt instrument

eller avför instrumentet från handel, ska institutet även avbryta handeln med
finansiella derivatinstrument som är hänförliga till det instrumentet respektive
avföra sådana derivatinstrument från handel när det är nödvändigt med hän-
syn till syftet med handelsstoppet eller avförandet.

Värdepappersinstitutet ska offentliggöra beslut om handelsstopp eller av-

förande av finansiella instrument från handel och underrätta Finansinspektio-
nen om sådana beslut.

Tillväxtmarknad för små och medelstora företag

13 §

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform får ansöka hos

Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad
för små och medelstora företag. Finansinspektionen ska bifalla ansökan om

1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till

handel på plattformen är små och medelstora företag,

2. det finns lämpliga kriterier för upptagande av finansiella instrument till

handel på plattformen,

3. det finns tillräcklig information offentliggjord för att göra det möjligt för

investerare att fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte investera i
de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt 2 kap. lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument eller, om ett prospekt inte
krävs enligt den lagen, ett upptagandedokument,

4. det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rappor-

tering från emittenterna,

5. emittenterna och personer som har ledande ställning hos dem samt när-

stående till emittenterna och personer som har ledande ställning hos emitten-
terna uppfyller kraven i marknadsmissbruksförordningen,

6. tillsynsinformation som rör emittenterna lagras och sprids till allmän-

heten, och

7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och

upptäcka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksför-
ordningen.

14 §

En MTF-plattform som har registrerats som en tillväxtmarknad för

små och medelstora företag får avregistreras, om

background image

42

SFS 2017:679

1. det värdepappersinstitut som driver plattformen ansöker om avregistre-

ring, eller

2. kraven i 13 § inte längre är uppfyllda.

15 §

Om en emittents finansiella instrument tas upp till handel på en till-

växtmarknad för små och medelstora företag, får handel med det instrumentet
bedrivas på en annan tillväxtmarknad för små och medelstora företag endast
när emittenten har informerats och inte motsatt sig det. I sådana fall ska emit-
tenten inte omfattas av någon skyldighet i fråga om bolagsstyrning eller
offentliggörande som gäller på den andra tillväxtmarknaden.

12 kap.

2 §

17

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt

aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
en börs,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift,

5. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda

börsen, och

6. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

6 b §

Den som är ledamot i styrelsen för en börs eller är dess verkställande

direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot
eller verkställande direktör i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn
till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och
komplexiteten hos börsens verksamhet.

Om en börs är betydande i fråga om storlek, intern organisation samt verk-

samhetens art, omfattning och komplexitet, får en styrelseledamot eller verk-
ställande direktör endast inneha en av följande kombinationer av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som styrelse-

ledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

6 c §

Vid tillämpningen av 6 b § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där börsen har ett kvalifice-

rat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

17 Senaste lydelse 2009:365.

background image

43

SFS 2017:679

Om styrelseledamoten representerar svenska staten gäller inte 6 b § andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande

får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som sty-
relseledamot utöver de som anges i 6 b § andra stycket 1 eller 2.

6 d §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs ska

avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

6 e §

Styrelsen i en börs ska fastställa och övervaka genomförandet av ar-

rangemang för styrning som säkerställer en ansvarsfull ledning av börsen. I
arrangemangen för styrning ska, på ett sätt som främjar marknadens integri-
tet, åtskillnad göras mellan funktioner inom organisationen och förebyggande
av intressekonflikter.

Styrelsen ska övervaka och regelbundet utvärdera effektiviteten hos ar-

rangemangen för styrning enligt första stycket och vidta lämpliga åtgärder för
att rätta till brister.

Styrelsen ska ha tillgång till den information och de dokument som krävs för

att ha uppsikt över och övervaka verkställande direktörens beslutsfattande.

8 a §

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd samråda med

behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett kreditinstitut eller försäk-

ringsföretag med auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett kredit-

institut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett kreditinstitut
eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet.

10 §

En börs som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom EES för att

underlätta för deltagare på distans att få tillträde till börsens reglerade mark-
nad eller till en handelsplattform som drivs av börsen, ska innan sådana åtgär-
der påbörjas underrätta Finansinspektionen. Finansinspektionen ska inom en
månad från det att underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där åtgärderna ska vidtas. På begäran ska Finans-
inspektionen utan onödigt dröjsmål lämna uppgifter till samma myndighet om
vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad marknad eller han-
delsplattform.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. börsers mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för in-

troduktion och utbildning av styrelseledamöter,

2. storleken av aktiekapitalet,
3. summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser, och
4. kravet på startkapital enligt 7 §.

background image

44

SFS 2017:679

13 kap.

1 a §

En börs ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för

att säkerställa att handelssystemen

1. är motståndskraftiga,
2. har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera svåra påfrestningar på

marknaden i fråga om order- och meddelandevolymer,

3. kan upprätthålla ordnad handel vid förhållanden med påfrestningar på

marknaden,

4. är fullständigt testade, och
5. garanterar kontinuitet i verksamheten vid eventuella driftavbrott i han-

delssystemet.

1 b §

En börs ska ingå skriftliga avtal med samtliga värdepappersinstitut

som bedriver en marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad som börsen
driver, och ingå sådana avtal med ett tillräckligt antal institut. Av avtalen ska
det framgå

1. att värdepappersinstituten ska ställa fasta bud till konkurrenskraftiga pri-

ser så att marknaden tillförs likviditet på regelbunden och förutsägbar basis,
och

2. de incitament i form av rabatter eller annat som erbjuds institutet för att

uppfylla åtagandena enligt 1.

Börsen ska övervaka att avtalen följs och underrätta Finansinspektionen

om innehållet i dem.

1 c §

En börs ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för

att kunna avvisa order på en reglerad marknad som den driver som överskri-
der förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktiga.

Börsen ska även tillfälligt kunna avbryta eller begränsa handeln på en reg-

lerad marknad, om det under en kort period finns en betydande prisrörelse för
ett finansiellt instrument på den marknaden eller en närliggande marknad och,
i undantagsfall, kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.

Börsen ska säkerställa att parametrarna för att avbryta handeln är lämpligt

kalibrerade på ett sätt som beaktar likviditeten för olika tillgångskategorier
och underkategorier, marknadsmodellens art och olika typer av användare
och att parametrarna är tillräckliga för att undvika betydande störningar i en
ordnad handel. Börsen ska underrätta Finansinspektionen om parametrarna
och om betydande ändringar av dem.

1 d §

En börs ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för

att säkerställa att deltagare som använder algoritmiska handelssystem på en
reglerad marknad som börsen driver inte kan skapa eller bidra till otillbörliga
marknadsförhållanden på marknaden och för att kunna hantera eventuella
otillbörliga marknadsförhållanden som kan uppstå till följd av användningen
av sådana algoritmiska handelssystem.

I de förfaranden som avses i första stycket ska det ingå
1. krav på deltagarna att utföra lämpliga tester av algoritmer och att tillhan-

dahålla miljöer för att underlätta sådana tester,

2. system för att begränsa andelen inte utförda order i förhållande till trans-

aktionerna som kan läggas in i systemet av en deltagare,

background image

45

SFS 2017:679

3. system för att det ska vara möjligt att bromsa orderflödet om det finns en

risk för att taket för systemkapaciteten uppnås, och

4. system för att begränsa och upprätthålla den minsta prisändring som får

tillämpas på den reglerade marknaden.

1 e §

En börs som tillåter direkt elektroniskt tillträde till en reglerad mark-

nad som börsen driver ska ha effektiva system, förfaranden och arrangemang
för att säkerställa

1. att endast svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföre-

tag som hör hemma inom EES får tillhandahålla sådana tjänster,

2. att lämpliga kriterier fastställs och tillämpas i fråga om lämpligheten hos

personer för vilka sådant tillträde kan medges, och

3. att deltagaren behåller ansvaret för att order och transaktioner som utförs

med användning av tjänsten utförs i enlighet med kraven i denna lag och
andra författningar.

Börsen ska fastställa lämpliga standarder beträffande riskkontroll och

trösklar för handel via direkt elektroniskt tillträde och kunna särskilja och, vid
behov, stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt
elektroniskt tillträde. Börsen ska även tillfälligt kunna stoppa eller avsluta en
deltagares tillhandahållande av direkt elektroniskt tillträde.

1 f §

En börs ska ha transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande regler

om samlokaliseringstjänster.

1 g §

En börs ska säkerställa att den avgiftsstruktur som börsen tillämpar är

transparent, rättvis och icke-diskriminerande och inte skapar incitament för
att lägga, ändra eller annullera order eller utföra transaktioner på ett sätt som
bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmissbruk.

Om en börs har avtal med marknadsgaranter avseende aktier, ska ersättning

i första hand ges i form av rabatter.

1 h §

En börs ska med hjälp av markeringar som görs av deltagare på en

reglerad marknad som börsen driver kunna identifiera vilka

1. order som har genererats genom algoritmisk handel,
2. algoritmer som har använts för att skapa olika order, och
3. personer som har initierat dessa order.

1 i §

En börs ska ha regler för minsta tillåtna prisändring för aktier, depå-

bevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instru-
ment som handlas på en reglerad marknad som börsen driver. Reglerna ska

1. kalibreras så att de återspeglar det aktuella finansiella instrumentets lik-

viditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs,
med beaktande av möjligheten till rimligt stabila priser utan att i onödan
hindra ännu mindre skillnader, och

2. på lämpligt sätt justera minsta tillåtna prisändring för varje finansiellt in-

strument.

1 j §

En börs som rapporterar transaktioner för ett värdepappersinstituts

räkning ska

1. ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet

och riktigheten vid informationsöverföringen

background image

46

SFS 2017:679

� för att minimera risken för förvanskning av data och för obehörigt till-

träde, och

� för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna behandlas

konfidentiellt, och

2. ha adekvata resurser och reservanordningar så att dess tjänster alltid kan

erbjudas och upprätthållas.

2 a §

En börs ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för an-

ställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmel-
ser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem.

5 §

�verlåtbara värdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i

1 kap. 4 § och som har getts ut av ett företag som har tillstånd som börs får
inte tas upp till handel på en reglerad marknad som drivs av den börsen.

6 a §

En börs ska, på en reglerad marknad som den driver, synkronisera de

klockor som används för att registrera datum och tid för sådana händelser som
omfattas av rapporteringsskyldighet.

7 §

Börsen ska övervaka handeln och kursbildningen vid en reglerad mark-

nad som den driver och se till att handeln sker i överensstämmelse med denna
lag och andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden. Börsen
ska också kunna upptäcka systemavbrott.

Börsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om
� betydande överträdelser av handelsreglerna,
� otillbörliga marknadsförhållanden och beteenden som kan tyda på över-

trädelser av marknadsmissbruksförordningen, och

� systemavbrott.
Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen åt-

komst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

Handelsstopp

7 a §

En börs får avbryta handeln med ett finansiellt instrument (handels-

stopp), om instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för upptagande till
handel och det inte är sannolikt att handelsstoppet allvarligt skulle skada in-
vesterarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

En börs får avbryta handeln med ett finansiellt instrument även i andra fall

än de som anges i första stycket, om det inte är sannolikt att handelsstoppet
allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att
fungera korrekt.

Om börsen avbryter handeln med ett finansiellt instrument, ska börsen

även avbryta handeln med finansiella derivatinstrument hänförliga till det in-
strumentet om det är nödvändigt med hänsyn till syftet med handelsstoppet.

Börsen ska offentliggöra beslut om handelsstopp och underrätta Finans-

inspektionen om sådana beslut.

background image

47

SFS 2017:679

Information om kvaliteten på utförande av transaktioner

9 §

En börs ska offentliggöra information om kvaliteten på utförande av

transaktioner på en reglerad marknad som börsen driver.

Informationen ska offentliggöras minst en gång per år och tillhandahållas

avgiftsfritt.

10 §

En börs ska offentliggöra information avseende de finansiella instru-

ment som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver.
Ytterligare bestämmelser om sådant offentliggörande och om tillstånd att
skjuta upp ett offentliggörande finns i förordningen om marknader för finan-
siella instrument.

12 §

18

En börs får driva annan verksamhet som har nära samband med den

verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen
1. driva en handelsplattform, och
2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad

marknad i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den
12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auk-
tionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrät-
ter för växthusgaser inom gemenskapen.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 8 kap. 21 § och 11 kap. gälla. Det

som anges i 8 kap. 21 § och 11 kap. om värdepappersinstitut ska då avse börs.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om

reglerade marknader gälla.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs

att driva även annan verksamhet.

12 a §

En börs får utföra datarapporteringstjänster enligt 10 kap.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,
2. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden, och

3. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden.

14 kap.

3 b §

Alla deltagare på en reglerad marknad ska synkronisera de klockor

som används för att registrera datum och tid för sådana händelser på den
marknad som omfattas av rapporteringsskyldighet.

18 Senaste lydelse 2012:375.

background image

48

SFS 2017:679

15 kap.

6 §

19

Om överlåtbara värdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen

i 1 kap. 4 § har tagits upp till handel på en reglerad marknad efter ansökan av
utgivaren eller om denne lämnat in en ansökan om upptagande till handel,
gäller följande. Utgivaren ska

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet, och
2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut överlåt-

bara värdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § och
som har tagits upp till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen,
ska börsen omedelbart vidarebefordra information enligt första stycket till
Finansinspektionen.

11 §

20

En börs ska avslå en begäran om upptagande till handel eller besluta

att ett finansiellt instrument inte längre ska vara upptaget till handel (avnote-
ring), om instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för upptagande till
handel eller om emittenten allvarligt åsidosätter sina förpliktelser enligt denna
lag eller någon annan författning eller om Riksgäldskontoret begär det enligt
14 kap. 3 § första stycket 1 lagen (2015:1016) om resolution eller en utländsk
resolutionsmyndighet begär det enligt nationell lagstiftning som genomför ar-
tikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet. Avnotering av ett finansiellt instrument
som har tagits upp till handel ska även ske på begäran av den efter vars begä-
ran instrumentet har tagits upp till handel. Om det är lämpligt från allmän syn-
punkt, får avnotering skjutas upp.

En börs får avnotera ett finansiellt instrument från handel även i andra fall

än de som anges i första stycket, om det inte är sannolikt att avnoteringen or-
sakar väsentlig skada för investerarna eller marknadens funktion.

Avnotering får inte beslutas utan att emittenten har fått tillfälle att yttra sig

över det som har tillförts ärendet genom någon annan än emittenten själv, om
det inte är uppenbart obehövligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.

11 a §

Om en börs beslutar om avnotering av ett finansiellt instrument, ska

börsen även besluta om avnotering av finansiella derivatinstrument relaterade
till det instrumentet när det är nödvändigt med hänsyn till syftet med avnote-
ringen.

En börs ska omedelbart offentliggöra ett beslut om avnotering och infor-

mera Finansinspektionen om beslutet. Inspektionen ska därefter underrätta
övriga behöriga myndigheter inom EES om beslutet.

12 §

Om en börs erbjuder inregistrering vid en reglerad marknad får över-

låtbara värdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § och
som har tagits upp till handel på marknaden, inregistreras där efter ansökan av
utgivaren.

Inregistrering får ske bara om det med hänsyn till marknadsförhållandena

för de överlåtbara värdepapperen och omständigheterna i övrigt finns förut-
sättningar för en ändamålsenlig handel med dem.

19 Senaste lydelse 2016:1313.

20 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

49

SFS 2017:679

15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende
råvaruderivat och utsläppsrätter

Råvaruderivat

Fastställande av positionslimiter

1 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter som fastställer kvantitativa tröskelvärden (positions-
limiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i
råvaruderivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekono-
miskt motsvarar dessa. En positionslimit ska fastställas för varje råvaruderivat
som handlas på en handelsplats i Sverige.

Positionslimiterna ska vara transparenta och icke-diskriminerande samt

syfta till att förhindra marknadsmissbruk och främja ordnad prissättning och
avveckling.

Positionslimiterna ska fastställas enligt de beräkningsmetoder som fast-

ställs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och avse alla
positioner som innehas av en fysisk eller juridisk person eller på en juridisk
persons vägnar på aggregerad gruppnivå.

2 §

Vid betydande förändringar av underliggande levererbara tillgångar

eller av öppna kontrakt eller vid andra betydande förändringar på marknaden
ska positionslimiterna ses över och nya positionslimiter fastställas.

Lägre positionslimiter i undantagsfall

3 §

En lägre positionslimit än vad som följer av 1 § får i undantagsfall fast-

ställas om det krävs med hänsyn till likviditeten på den specifika marknaden
och marknadens funktion. Positionslimiten ska offentliggöras på Finans-
inspektionens webbplats och gälla under högst sex månader från dagen för
offentliggörandet.

Giltighetstiden för positionslimiten får förlängas med högst sex månader åt

gången. �ven en förlängning ska offentliggöras på Finansinspektionens
webbplats.

Gemensam positionslimit inom EES

4 §

Bestämmelserna i 1 § gäller inte för råvaruderivat för vilka en behörig

myndighet i ett annat land inom EES har fastställt en sådan gemensam posi-
tionslimit som avses i artikel 57.6 i direktivet om marknader för finansiella in-
strument.

När ett råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige även hand-

las i betydande volymer på en eller flera handelsplatser i andra länder inom
EES, ska en gemensam positionslimit fastställas enligt 1 §, om den största
handelsvolymen sker på en handelsplats här i landet.

Innan en gemensam positionslimit fastställs ska samråd ske med de behö-

riga myndigheterna för den eller de handelsplatserna som avses i andra
stycket.

background image

50

SFS 2017:679

Tillämpning av positionslimiter

5 §

En fysisk eller juridisk person som innehar råvaruderivat som handlas

på en handelsplats eller OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa, ska
följa de positionslimiter som har fastställts enligt 1�4 §§ och de gemensamma
positionslimiter som en behörig myndighet i ett annat land inom EES har fast-
ställt.

6 §

Finansinspektionen får efter ansökan av en icke-finansiell enhet medge

att en positionslimit inte ska tillämpas på positioner som enheten eller någon
annan för enhetens räkning innehar och som på ett objektivt mätbart sätt
minskar riskerna i enhetens affärsverksamhet.

Kontroller för positionshantering

7 §

Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplats på

vilken råvaruderivat handlas ska tillämpa kontroller för positionshantering
som ger institutet eller börsen befogenhet att

1. övervaka öppna positioner i råvaruderivat som handlas på handelsplat-

sen,

2. få tillgång till information och dokumentation avseende storleken på och

syftet med en position i råvaruderivat eller en exponering som innehas samt
information om verklig eller indirekt ägare till positionen,

3. få tillgång till information och dokumentation om överenskommelser,

tillgångar och skulder på marknaden för råvaruderivatpositionens underlig-
gande tillgång,

4. kräva att den som innehar en position i råvaruderivat tillfälligt eller per-

manent avslutar eller minskar positionen, och

5. kräva, för att mildra effekterna av en stor eller dominerande position i rå-

varuderivat, att den som innehar positionen tillfälligt tillhandahåller likviditet
till marknaden till ett överenskommet pris och i överenskommen omfattning.

Kontroller för positionshantering ska vara transparenta och icke-diskrimi-

nerande.

8 §

Värdepappersinstitutet och börsen ska ha arrangemang som gör det möj-

ligt för dem att avsluta eller minska positioner för den som inte följer ett krav
enligt 7 § första stycket 4.

Värdepappersinstitutet och börsen ska till Finansinspektionen lämna detal-

jerade uppgifter om de kontroller som avses i 7 § första stycket.

Information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

9 §

Finansinspektionen ska till Europeiska värdepappers- och marknads-

myndigheten lämna

1. detaljerade uppgifter om de positionslimiter som har fastställts, och
2. den information om kontroller för positionshantering som inspektionen

fått enligt 8 § andra stycket.

background image

51

SFS 2017:679

Indelning i kategorier av dem som innehar positioner

10 §

Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplats på vil-

ken råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter
handlas ska dela in dem som har positioner i sådana finansiella instrument i
följande kategorier:

1. värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag, kreditinstitut eller

utländska kreditinstitut,

2. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

(2004:46) om värdepappersfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap.
7 § första stycket samma lag eller AIF-förvaltare som avses i 1 kap. 3 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

3. andra finansiella institut och tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydel-
sen,

4. kommersiella företag, eller
5. operatörer med skyldighet att följa Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 421/2014.

Offentliggörande av uppgifter om positioner

11 §

Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplats på

vilken råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter
handlas ska varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om

1. de totala positioner som innehas av de olika kategorierna enligt 10 § för

de råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter som
handlas på handelsplatsen,

2. antalet långa och korta positioner per kategori och förändringar av dessa

sedan föregående rapport,

3. procentandel öppna kontrakt totalt för varje kategori, och
4. antalet personer som innehar en position i varje kategori.
I rapporten ska positioner som innehas i syfte att minska riskerna i en en-

hets affärsverksamhet skiljas från andra positioner.

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen och till Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten.

Första�tredje styckena gäller bara när antalet personer och öppna positio-

ner överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 83 i den delegerade förord-
ningen till MiFID II.

Uppgifter till Finansinspektionen eller behörig myndighet i ett annat
land inom EES

12 §

Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplats på vil-

ken råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter
handlas ska dagligen till Finansinspektionen lämna en redovisning av positio-
ner som innehas av dem som deltar i handeln och deras kunder.

13 §

Ett värdepappersinstitut som utanför en handelsplats handlar med rå-

varuderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter som

background image

52

SFS 2017:679

handlas på en handelsplats i Sverige ska dagligen till Finansinspektionen
eller, i förekommande fall, den behöriga myndighet i ett annat land inom EES
som har fastställt en gemensam positionslimit för det finansiella instrumentet,
lämna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner
i sådana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar sådana in-
strument.

Ett svenskt värdepappersinstitut som utanför en handelsplats handlar med

råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter som
handlas på en handelsplats i ett annat land inom EES ska dagligen till den be-
höriga myndigheten i det landet eller, i förekommande fall, den behöriga
myndighet som har fastställt en gemensam positionslimit för det finansiella
instrumentet, lämna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkun-
dernas positioner i sådana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt
motsvarar sådana instrument.

Rapportering av positioner till den som driver en handelsplats

14 §

Den som deltar i handeln på en handelsplats på vilken råvaruderivat,

utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter handlas, ska dagligen
till den börs eller det värdepappersinstitut som driver handelsplatsen rappor-
tera sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner i sådana finansiella
instrument.

22 kap.

1 §

Finansinspektionen ska, efter en underrättelse om handelsstopp enligt

11 kap. 12 § fjärde stycket eller 13 kap. 7 a § fjärde stycket, så snart det kan
ske besluta om handelsstoppet ska bestå, om det berott på

1. misstänkt marknadsmissbruk,
2. ett uppköpserbjudande, eller
3. att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information

om emittenten eller det finansiella instrumentet.

Finansinspektionen får, utan föregående beslut av en börs eller ett värde-

pappersinstitut, besluta om handelsstopp på sådan grund som anges i första
stycket.

2 §

21

Finansinspektionen får besluta att handeln genom systematiska intern-

handlare eller i annan av ett värdepappersinstitut organiserad handel ska av-
brytas med ett finansiellt instrument på sådan grund som anges i 1 §.

Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt 1 § eller enligt första

stycket, ska börsen eller värdepappersinstitutet besluta när handeln kan åter-
upptas. Ett beslut om att återuppta handeln får, om inte särskilda skäl finns,
meddelas först efter samråd med inspektionen. Om ett beslut om att återuppta
handeln har meddelats utan ett föregående samråd med inspektionen, ska bör-
sen eller värdepappersinstitutet omedelbart underrätta inspektionen om beslu-
tet.

21 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

53

SFS 2017:679

2 a §

22

Finansinspektionen ska pröva om förutsättningarna i 1 § eller 2 §

första stycket om handelsstopp är uppfyllda, om Riksgäldskontoret begär det
enligt 14 kap. 3 § första stycket 3 lagen (2015:1016) om resolution eller en ut-
ländsk resolutionsmyndighet begär det enligt nationell lagstiftning som
genomför artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet.

5 §

Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt

1 eller 2 § och detta instrument utgör den underliggande tillgången för ett an-
nat finansiellt instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad
eller en handelsplattform eller annars genom ett värdepappersinstitut, ska bör-
sen respektive värdepappersinstitutet omedelbart avbryta handeln även med
det finansiella instrument som inte utgör den underliggande tillgången. Han-
deln får återupptas först när handeln med det finansiella instrumentet som ut-
gör den underliggande tillgången har återupptagits.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen efter ansökan besluta

om undantag från första stycket.

Handeln får inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-

tressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

6 §

Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt 1

eller 2 §, ska även annan handel med samma instrument på en reglerad mark-
nad eller handelsplattform avbrytas. Ett värdepappersinstitut får inte heller
handla eller medverka vid handel med ett finansiellt instrument som beslutet
avser. En tidigare avtalad affär får dock genomföras.

Handeln får inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-

tressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

8 §

23

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska ome-

delbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om han-
delsstopp enligt 1 eller 2 §, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga
myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten.

Underrättelse enligt första stycket ska även ske om Finansinspektionen har

meddelat beslut om att inte stoppa handeln enligt 3 § samt när ett beslut om
handelsstopp enligt 1 eller 2 § har upphört att gälla.

23 kap.

1 §

Finansinspektionen har tillsyn över värdepappersinstitut, börser,

svenska leverantörer av datarapporteringstjänster, clearingorganisationer
samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige.

För svenska värdepappersinstitut, börser, svenska leverantörer av data-

rapporteringstjänster och svenska clearingorganisationer omfattar tillsynen att
rörelsen drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna in-
struktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verk-
samhet.

22 Senaste lydelse 2015:1032.

23 Senaste lydelse 2012:197.

background image

54

SFS 2017:679

För ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse eller en reglerad

marknad eller clearingverksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att
företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verk-
samhet i Sverige.

Finansinspektionen har därutöver tillsyn över att bestämmelserna om regel-

bunden finansiell information i 16 kap. följs.

2 §

24

Värdepappersinstitut, börser, svenska leverantörer av datarapporte-

ringstjänster, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finans-
inspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Värdepappersinstitut, börser och sådana utländska företag som har tillstånd

att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finansinspektio-
nen sådana upplysningar om emittenter som har samband med kontrollen av
att emittenterna fullgör sin informationsskyldighet enligt artikel 17 i mark-
nadsmissbruksförordningen enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

Företagen ska, utöver det som anges i första och andra styckena, lämna

Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i första

och tredje styckena av personer som är anställda hos de företag som avses i
första stycket samt av personer som är anställda i företag som avses i 6 kap.
1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

3 §

25

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och förord-

ningen om marknader för finansiella instrument samt föreskrifter meddelade
med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till för-

hör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 16 kap. 1�12 §§ och 17 kap. 1�4 §§ gäller inte första

stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 a § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 16 kap. 1�12 §§ eller 17 kap. 1�4 §§, gäller
inte första stycket 2.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt

första stycket att göra rättelse.

3 a §

Finansinspektionen får, när det är nödvändigt för att uppfylla kraven i

denna lag eller förordningen om marknader för finansiella instrument och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen, förelägga ett företag eller någon
annan att

24 Senaste lydelse 2016:1313.

25 Senaste lydelse 2010:1863.

background image

55

SFS 2017:679

1. vidta åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering i

finansiella instrument, och

2. inte ingå ett råvaruderivatkontrakt.

3 b §

Finansinspektionen får stoppa marknadsföring eller försäljning av

finansiella instrument eller strukturerade insättningar, om det värdepappers-
institut som har producerat produkten inte har utvecklat eller tillämpat en
effektiv process för produktgodkännande eller i övrigt inte uppfyllt kraven i
8 kap. 13 och 14 §§.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda marknadsföring

eller försäljning av finansiella instrument eller strukturerade insättningar i
andra fall finns i artikel 42 i förordningen om marknader för finansiella in-
strument.

4 §

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-

ning hos

1. ett värdepappersinstitut,
2. en börs,
3. en svensk leverantör av datarapporteringstjänster,
4. en clearingorganisation,
5. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad mark-

nad från filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 1�3 §§ omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell informa-
tion.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet

ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut
att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av in-
stitutet.

5 §

26

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet, i den utsträckning

som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument, förord-
ningen om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet,
samarbeta och utbyta information med

1. behöriga myndigheter,
2. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
3. Europeiska systemrisknämnden,
4. byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer),
5. offentliga organ som har behörighet för tillsyn över spotmarknader och

auktionsmarknader,

6. behöriga myndigheter, registerförvaltare och andra offentliga organ som

har uppdrag att utöva tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 421/2014, och

7. offentliga organ som är ansvariga för tillsyn, förvaltning och reglering

av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en sam-
lad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets

26 Senaste lydelse 2012:197.

background image

56

SFS 2017:679

förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG)
nr 1234/2007.

5 a §

27

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 57.6, 82,
86.1, 86.2 och 86.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och
artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan

behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlös-
ning i de fall som framgår av artiklarna 8.3 andra stycket, 8.4 andra stycket,
20.7 och 30.5�30.7 i krishanteringsdirektivet.

Finansinspektionen får även begära att Europeiska bankmyndigheten bistår

de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i de fall som
framgår av artiklarna 8.2 tredje stycket, 20.5 andra stycket, 25.4 och 30.4
andra stycket i krishanteringsdirektivet.

6 §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt direktivet om marknader för finansiella instrument. Den ut-
ländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspek-
tionen.

Om en utländsk myndighet närvarar vid en kontroll, får även Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten närvara.

7 §

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att till-

sammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt värdepappers-
institut, en börs, en svensk leverantör av datarapporteringstjänster eller en
svensk clearingorganisation. Inspektionen får när som helst återkalla ett så-
dant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt arbete. Storleken på

arvodet beslutas av Finansinspektionen.

8 §

En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett värdepappersbolag, en börs
eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster får kännedom om för-
hållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får

kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av upp-
drag som han eller hon har i företagets moderföretag eller dotterföretag eller
ett företag som har en likartad förbindelse med företaget.

27 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

57

SFS 2017:679

9 §

Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller

också för särskilda granskare i värdepappersbolag, börser och svenska leve-
rantörer av datarapporteringstjänster som avses i 10 kap. 21 § aktiebolags-
lagen (2005:551) eller i 8 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar.

12 §

28

Värdepappersinstitut, börser, svenska leverantörer av datarapporte-

ringstjänster, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska med årliga av-
gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och
tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag och förordningen om marknader för
finansiella instrument.

15 §

29

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § ska fullgöras,
3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §, vad

registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in re-
gistren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingor-

ganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige,

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 och 13 §§, och

6. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska

lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i förordningen
om marknader för finansiella instrument i stället ska lämnas till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

24 kap.

8 a §

30

Finansinspektionen får utöver det som anges i 7 och 8 §§ besluta att

en ägare i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation
som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som
bestäms i enlighet med 25 kap. 9�10 §§.

28 Senaste lydelse 2015:1032.

29 Senaste lydelse 2016:1313.

30 Senaste lydelse 2015:186.

background image

58

SFS 2017:679

25 kap.

Ingripanden mot svenska värdepappersinstitut, börser, svenska
leverantörer av datarapporteringstjänster och svenska
clearingorganisationer samt vissa fysiska personer

31

1 §

32

Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk leverantör av

datarapporteringstjänster eller en svensk clearingorganisation har åsidosatt
sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verk-
samhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid be-

gränsa eller minska riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt
underlåta utdelning eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för
att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut
eller genom att göra en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska företa-
gets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i

enlighet med andra stycket om det är sannolikt att ett värdepappersbolag inom
tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett svenskt

värdepappersinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersät-
tare för någon av dem, om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina skyldighe-
ter enligt

1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 §,
2. 6 kap. 1, 4 eller 6 §,
3. någon av 8 kap. 8 e eller 9�34 §§ eller föreskrifter som meddelats med

stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3�12,

4. någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9�12, 14�17, 20�41 eller 43 §§

eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
9 kap. 50 § 1, 3�9 eller 11,

5. någon av 10 kap. 4�14 §§ eller har tillåtit en styrelseledamot, verkstäl-

lande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag
i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 § 3 eller 4 inte är
uppfyllda,

6. någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

7. någon av 13 kap. 1 a�1 j, 6 a eller 9 §§,
8. någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�14 §§,
9. 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

10. 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §

31 Senaste lydelse 2015:186.

32 Senaste lydelse 2014:985.

background image

59

SFS 2017:679

första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

1 b §

Finansinspektionen ska ingripa mot en sådan person som avses i 1 a §

om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen
om marknader för finansiella instrument genom att

1. inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller upp-

fylla kraven enligt

� artikel 3.1 eller 3.3,
� artikel 4.3 första stycket,
� artikel 6,
� artikel 7.1 tredje stycket första meningen,
� artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
� artikel 10,
� artikel 11.1 tredje stycket första meningen eller 11.3 tredje stycket,
� artikel 12.1,
� artikel 13.1,
� artikel 14.1, 14.2 första meningen eller 14.3 andra, tredje eller fjärde me-

ningen,

� artikel 15.1 första eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,
� artikel 17.1 andra meningen,
� artikel 18.1, 18.2, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 eller

18.9,

� artikel 20.1 eller 20.2 första meningen, eller
� artikel 21.1, 21.2 eller 21.3,
2. inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter

enligt artikel 22.2,

3. inte genomföra transaktioner på en reglerad marknad, en MTF-platt-

form, en marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommis-
sionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad eller via en systema-
tisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt match-
ningssystem på multilateral basis utan auktorisation enligt artikel 23.2,

4. inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga enligt artikel 25.1 eller

25.2,

5. inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspektio-

nen enligt artikel 26.1 första stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 första stycket
eller 26.7 första, andra, tredje, fjärde eller åttonde stycket,

6. inte tillhandahålla eller uppdatera referensuppgifter för finansiella in-

strument enligt artikel 27.1,

7. inte genomföra transaktioner på en handelsplats eller på en marknads-

plats utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts
vara likvärdig med en handelsplats enligt artikel 28.1 eller 28.2 första stycket,

8. inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang en-

ligt artikel 29.2 eller 30.1,

9. inte föra register och offentliggöra uppgifter avseende portföljkompres-

sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

10. inte lämna transaktionsuppgifter eller tillträde till en handelsplats enligt

artikel 36.1 eller 36.3,

11. inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

12. inte följa ett beslut som avses i artiklarna 40�42.

background image

60

SFS 2017:679

1 c §

Ett ingripande enligt 1 a eller 1 b § får göras endast om institutets

överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-
ledamot eller verkställande direktör i ett svenskt värdepappersinstitut, eller er-
sättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 d §

33

Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,

ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en styrel-

seledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig
ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 §
första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b�8 d §§ eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3�6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en kon-

cernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt

stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets kapi-

talbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller
artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder så-
dana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 99.1 i den förordningen,

33 Senaste lydelse av tidigare 25 kap. 1 a § 2017:650.

background image

61

SFS 2017:679

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i till-
synsförordningen,

15. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med arti-
kel 394.1 i tillsynsförordningen,

16. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

18. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

19. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt

artikel 395 i tillsynsförordningen,

20. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen, eller

21. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig in-

formation i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsynsför-
ordningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8 eller
9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 e §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en börs styrelse

eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om bör-
sen

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat otill-

börligt sätt,

2. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för

någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget
trots att kraven i 12 kap. 2 § 4 eller 5 eller någon av 6 b�6 d §§ inte är upp-
fyllda,

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) 8 kap. 21 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 12,
b) någon av 10 kap. 4�14 §§ eller har tillåtit en styrelseledamot, verkstäl-

lande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag
i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 § 3 eller 4 inte är
uppfyllda,

background image

62

SFS 2017:679

c) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

d) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av nå-

gon av bestämmelserna i 12 kap. 11 § 2�4,

e) någon av 13 kap. 1�2, 6�7 a eller 9 §§ eller 12 § femte stycket eller före-

skrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 17 § 1,

f) 14 kap. 1, 2 eller 3 §,
g) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 §,
h) någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�12 §§,
i) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 §, eller

j) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § andra stycket, 3 §
första stycket eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt 23 kap.
4 §,

4. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där, eller

5. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i företaget samt storleken på innehaven.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i företaget, ska första stycket 4 och 5 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

1 f §

Finansinspektionen ska ingripa mot en sådan person som avses i 1 e §

om börsen har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen om marknader
för finansiella instrument genom att

1. inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller upp-

fylla kraven enligt

� artikel 3.1 eller 3.3,
� artikel 4.3 första stycket,
� artikel 6,
� artikel 7.1 tredje stycket första meningen,
� artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
� artikel 10,
� artikel 11.1 tredje stycket första meningen eller 11.3 tredje stycket,
� artikel 12.1, eller
� artikel 13.1,
2. inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter

enligt artikel 22.2,

3. inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga enligt artikel 25.2,
4. inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspektio-

nen enligt artikel 26.5, 26.6 första stycket eller 26.7 första, tredje eller åttonde
stycket,

5. inte tillhandahålla eller uppdatera referensuppgifter för finansiella instru-

ment enligt artikel 27.1,

6. transaktioner med derivat som genomförs på den reglerade marknaden

inte avvecklas av en central motpart enligt artikel 29.1,

background image

63

SFS 2017:679

7. inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang en-

ligt artikel 29.2 eller 30.1,

8. inte föra register och offentliggöra uppgifter avseende portföljkompres-

sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

9. inte lämna transaktionsuppgifter eller tillträde till en handelsplats enligt

artikel 36.1 eller 36.3,

10. inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

11. inte följa ett beslut som avses i artiklarna 40�42.

1 g §

Ett ingripande enligt 1 e eller 1 f § får göras endast om börsens över-

trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.