SFS 2017:680 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

170680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 § och 6 kap.

1 e, 3 b och 3 f §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

3 ska

ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

I denna lag betyder

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom

interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att be-

gära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värde-
papper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet
som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av
den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma
koncern som den emittenten,

anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade över-

låtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upp-
repade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepap-

persmarknaden,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av in-
synskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2016:714.

SFS 2017:680

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:680

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt
börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre
föregående kalenderåren,

kvalificerade investerare:
1. kund som avses i 9 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte

denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,

2. kund som avses i 9 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. enhet som avses i 9 kap. 7 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte

denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt

4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-

serna till lagen om värdepappersmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande läm-

nas,

nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska läm-

nas till investerare med följande innehåll:

1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och
finansiell ställning,

2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter för-
enade med värdepapperet,

3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostna-

der som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,

4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen

tillför,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga
eller en del av dessa aktier till budgivaren,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värde-

pappersmarknaden,

prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av

den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direk-
tiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/50/EU,

prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av

den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa,
införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och sprid-
ning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning
(EU) 2015/1604,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

background image

3

SFS 2017:680

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

överlåtbara värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepap-

persmarknaden.

4 kap.

17 §

5

Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt

2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte lägga
samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värdepappersinsti-
tutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner eller

ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla
andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 10 § och 9 kap. 1, 9, 10, 13�16, 18, 19
och 21�23 §§ lagen om värdepappersmarknaden, och

2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.
Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt vär-

depappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden
som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i arti-
kel 4.1.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj
2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2016/1034, i fråga om aktier som värdepappers-
företaget förvaltar för enskilda kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas
av ett motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte i en stat
inom EES.

6 kap.

1 e §

6

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansin-

spektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett ut-
ländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara
värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet
eller har överträtt bestämmelserna i 15 och 16�18 kap. lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder

som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottslig-
heten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och
1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som
har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen

5 Senaste lydelse 2009:352.

6 Senaste lydelse 2012:378.

background image

4

SFS 2017:680

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möj-
ligt om vidtagna åtgärder.

3 b §

7

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 1�5 ska sank-

tionsavgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 6 ska sanktionsavgiften

fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljo-

ner euro,

b) fem procent av den juridiska personens omsättning eller, i förekom-

mande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående
räkenskapsår, eller

c) två gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade två mil-

joner euro, eller

b) två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 7 ska sanktionsavgiften

fastställas enligt andra stycket 1.

Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 6 eller 7 har skett under

den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

3 f §

8

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana

omständigheter som anges i 3 d och 3 e §§ samt till den juridiska eller fysiska
personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som
den juridiska eller fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 6 kap. 3 b och

3 f §§ och i övrigt den 3 januari 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2015:958.

8 Senaste lydelse 2015:958.