SFS 2017:681 Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

170681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 7 kap. 2 § lagen

(1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag betyder

1. pensionssparavtal: sådant avtal som anges i 1 §,
2. pensionssparrörelse: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten

pensionssparavtal,

3. pensionssparinstitut: företag som har fått tillstånd att driva pensionsspar-

rörelse,

4. pensionssparare: en person som ingått pensionssparavtal,
5. pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §,
6. kontoinnehavare: pensionssparare och person som genom förmånstagar-

förordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal,

7. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden, och

8. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett ut-
ländskt bolag (depåbevis).

7 kap.

2 §

3

Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4–6, 17

och 29 §§ samt 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska
tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om
värdepappersmarknaden ska därvid i stället gälla denna lag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2007:539.

3 Senaste lydelse 2007:539.

SFS 2017:681

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:681

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)