SFS 2017:682 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

170682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 7 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha följande lydelse.

6 kap.

7 §

2

Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier

upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrnings-
rapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1 och 7�9
samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets
aktier handlas på en MTF-plattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:947.

SFS 2017:682

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017