SFS 2017:683 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

170683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmark-
nadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och
Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i
1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebo-
lag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslu-
tande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och för-
valta andelar i dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2011:1067.

SFS 2017:683

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017