SFS 2017:684 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

170684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § om lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2 ska ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder:

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(2005:551),

avstämningsregister: sådant register som avses i 4 kap. 1 §,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiellt instrument: detsamma som i artikel 2.1.8 i förordningen om

värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, varvid aktier och sådana
rättigheter som avses i 4 kap. 2 § andra stycket denna lag i fråga om avstäm-
ningsbolag som är privata aktiebolag vid tillämpningen av denna lag ska jäm-
ställas med finansiella instrument,

förordningen om värdepapperscentraler: Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers-
avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

kontoförande institut: den som av en värdepapperscentral medgetts rätt att

vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

kontoföring av finansiella instrument: registrering i avstämningsregister av

äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument
för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte
har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller
på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:51.

SFS 2017:684

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:684

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

utsett kreditinstitut: sådant kreditinstitut som har utsetts enligt artikel

54.2 b i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om

värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral från tredjeland: en sådan värdepapperscentral som

avses i artikel 2.1.2 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprung-
liga lydelsen, samt

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)