SFS 2017:685 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

170685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:158) om investerar-

skydd ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap. 4 b § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 1 §

första stycket 13 lagen om värdepappersfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett

förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare för utförande av en investerings-
tjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i
a) 2 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,
b) 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

c) 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och

7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder samt

d) 3 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1�3 och 9 kap. 10 § första

stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § lagen om värde-

pappersmarknaden,

7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investe-

rarskyddet, och

8. AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 §

första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som
driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 5 kap. 1 § första stycket 2
samma lag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2015:396.

SFS 2017:685

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:685

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)