SFS 2017:686 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

170686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 7 och 16 §§ lagen (1999:1309)

om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

2

Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:
1. clearingorganisation,
2. svensk värdepapperscentral,
3. företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Särskilda regler om driften av avvecklingssystem för värdepapper finns i

artikel 18.2 i förordning (EU) nr 909/2014.

7 §

3

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt adminis-

treras av ett företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse en-
ligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt
2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska
endast godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser de
säkerhetskrav som är förenade med verksamheten samt är organiserat på ett
sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas.
Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska systemets betydelse för
den finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören

redovisar en plan för verksamheten. I planen ska de huvudsakliga risker som
är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker ska hanteras
(riskhanteringsplan).

16 §

4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finans-

inspektionen om

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:54.

3 Senaste lydelse 2011:733.

4 Senaste lydelse 2016:54.

SFS 2017:686

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:686

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som värde-
papperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt
2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats,
eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallel-
sen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)