SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

170687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag

och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

e) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepap-

perscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:55.

SFS 2017:687

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017