SFS 2017:688 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

170688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1087) om anmäl-

ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande
lydelse.

1 §

2

I denna lag förstås med

börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepap-

persmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG, och

värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:717.

SFS 2017:688

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017